Општина Шид

Ви сте овде: Насловна

Чланци

Решење о проглашењу изборне листе број 1

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија у Шиду, на седници одржаној 10. марта 2016. године, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа број 1 за одборнике Скупштине општине Шид под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Шид расписане за 24. априла 2016. године, поднела Коалиција: Александар Вучић –Србија побеђује.

О б р а з л о ж е њ е

 

Општинска изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује, у складу са законом поднело благовремену и уредну Изборну листу са 39 кандидата за одборнике Скупштине општине Шид на изборима расписаним за 24. април 2016. године.
Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на изборној листи.
Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето укупно 1385 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

Број: 013-15-1/IV-01
У Шиду, 10. марта 2016. године

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ШИДУ

 

ПРЕДСЕДНИК
Милица Ракетић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна