Општина Шид

ОДЛУКА

На основу члана 65. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС“ број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука Ус и 113/17) и члана 33. став 1. алинеја 10. Одлуке о општинској управи општине Шид („Сл лист општине Шид“ број: 7/17) начелник Општинске управе општине Шид, доноси

О Д Л У К У
о распореду коришћења дневног одмора у току рада

 Члан 1.

Дневни одмор у току рада запослених у Општинској управи општине Шид траје у периоду од 9.30 до 10,00 часова
За време коришћењса дневног одмора запослени могу напустити радно место и просторије послодавца

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 1. јуна 2018. године.

Доставити
1. Огласна табла Општинске управе,
2. Сајт општине Шид.
3. архиви

НАЧЕЛНИК
Ромко Папуга дипл. правник

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему