Општина Шид

ОГЛАС

Одлуке Скупштине општине Шид o расписивању огласа о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, у к.о. Moровић број 011-285/III-18, Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.07.2018. године, расписује

 ОГЛАС
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Шид
у к.о. Моровић

Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:
Грађевинског земљишта у Моровићу, у ул. Шидска бр. 24. К.О. Моровић катастарска парцела бр. 105/1 Земљиште уз зграду-објекат укупне површине 970 м2 уписано у Лист непокретности бр. 1054.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица
Пријава правног лица мора да садржи следеће податке:
назив и седиште, копију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, ПИБ, матични број, потпис и печат овлашћеног лица, уредно овлашћење за заступање и доказ о уплати депозита.
Пријава физичког лица мора да садржи:
име и презиме, ЈМБГ, адресу, број личне карте, а ако је предузетник уз све то и извод из регистра надлежног органа, порески идентификациони број, назив радње и матични број радње.

Пријава за правна и физичка лица садржи изјаву учесника о прихватању свих услова из огласа.
Пријаве се могу поднети у Општинској управи Шид, соба бр. 8.

Учесници јавног надметања у обавези су да уплате депозит у висини од 10% цене од вредности грађевинског земљишта за коју лицитирају.

Број рачуна за уплату депозита је 840-1103804-05; по моделу 97 66237.
Положени депозит враћа се учесницима који су учествовали у јавном надметању.

Оглас о јавном надметању је отворен од 04.07.2018. године до 15.08.2018. године, до 10,00 часова.

Јавна лицитација ће се одржати дана, 15.08.2018. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Општинске управе Шид.

Неблаговремена уплата депозита и недолазак на јавно надметање сматраће се одустанком од надметања.

За све потребне информације и увид у документацију у вези Огласа заинтересовани се могу обратити у Општинску управу Шид, канцеларија бр. 8.

Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, Огласној табли МЗ Вишњићево, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему