Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

O B A V E Š T E NJ E

Dana, 17.avgusta 2018. godine Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu raspisao je izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će se održati 4. novembra 2018. godine.

Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi organu jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta,odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

Organ uprave jedinice lokalne samouprave, po prijemu zahteva za upis u poseban birački spisak, po službenoj dužnosti vrši uvid u jedinstveni birački spisak koji se vodi u Republici Srbiji, radi utvrđivanja postojanja opštih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava kod podnosioca zahteva.

Ako organ uprave jedinice lokalne samouprave utvrdi da je podnosilac zahteva upisan u jedinstveni birački spisak, odnosno da su ispunjeni opšti uslovi za sticanje biračkog prava podnosioca zahteva, donosi rešenje o upisu u poseban birački spisak.

Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak.
Promene u posebnom biračkom spisku vrše se po službenoj dužnosti ili na lični zahtev.
U delu posebnog biračkog spiska za područje Opštine Šid upis i promene u posebnom biračkom spisku vrši Opštinska uprava, kao poveren posao, do zaključenja posebnog biračkog spiska.

Po zaključenju posebnog biračkog spiska upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u posebnog biračkom spisku vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu rešenja koje donosi najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora.

Pravo na uvid u poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilju provere ličnih podataka upisanih u poseban birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u deo posebnog biračkog spiska može se izvršiti u sedištu Opštinske uprave Šid, ulica Karađorđeva br. 2,kancelarija br.1,svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u poseban birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvrštiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Ovlašćeni predstavnici podnosilaca potvrđenih izbornih lista imaju pravo uvida u poseban birački spisak, kao i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadležan za vođenje posebnog biračkog spiska vrši upis, brisanje i promene u biračkom spisku, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo nadležno za vođenje posebnog biračkog spiska rešenjem zaključuje poseban birački spisak 15 dana pre dana održavanja izbora.

 

RUKOVODILAC,
Milica Drenovac

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости OBAVEŠTENJE