Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана, 17.августа 2018. године Министар за државну управу и локалну самоуправу расписао је изборе за националне савете националних мањина који ће се одржати 4. новембра 2018. године.

Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан подноси у писаној форми органу јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Орган управе јединице локалне самоуправе, по пријему захтева за упис у посебан бирачки списак, по службеној дужности врши увид у јединствени бирачки списак који се води у Републици Србији, ради утврђивања постојања општих услова за стицање активног бирачког права код подносиоца захтева.

Ако орган управе јединице локалне самоуправе утврди да је подносилац захтева уписан у јединствени бирачки списак, односно да су испуњени општи услови за стицање бирачког права подносиоца захтева, доноси решење о упису у посебан бирачки списак.

Припадник националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак.
Промене у посебном бирачком списку врше се по службеној дужности или на лични захтев.
У делу посебног бирачког списка за подручје Општине Шид упис и промене у посебном бирачком списку врши Општинска управа, као поверен посао, до закључења посебног бирачког списка.

По закључењу посебног бирачког списка упис, брисање, измене, допуне и исправке у посебног бирачком списку врши Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу решења које доноси најкасније 72 часа пре дана одржавања избора.

Право на увид у посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине у циљу провере личних података уписаних у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

Увид у део посебног бирачког списка може се извршити у седишту Општинске управе Шид, улица Карађорђева бр. 2,канцеларија бр.1,сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

Увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се изврштити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Овлашћени представници подносилаца потврђених изборних листа имају право увида у посебан бирачки списак, као и увида у службену документацију на основу које орган надлежан за вођење посебног бирачког списка врши упис, брисање и промене у бирачком списку, у складу са законом.

Министарство надлежно за вођење посебног бирачког списка решењем закључује посебан бирачки списак 15 дана пре дана одржавања избора.

 

РУКОВОДИЛАЦ,
Милица Дреновац

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему