Општина Шид

О Б В И С Ц Е Н Є

Дня, 17. авґуста 2018. року Министер за державну управу и локалну самоуправу розписал је виберанки за членох националних совитох националних меншинох штори ше отримаю 4. новембра 2018. року.

Упис до окремного виберанкового списку ше окончує виключно на особну вимогу припаднїка националней меншини, хтори ше власноручно подписани подноши у писаней форми орґану єдинки локалней самоуправи спрам места пребуваня, односно места пребуваня за интерно розселени особи.

Орґан управи єдинки локалней самоуправи, по приєму вимоги за упис до окремного виберанкового списку, по службеней длужности окончує увид до єдинственого виберанкового списку хтори ше водзи у Републики Сербиї, пре утвердзованє иснованя общих условоийох за здобуванє активного виберанкового права при подношителїови вимоги.

Кед орґан управи єдинки локалней самоуправи утвердзи же подношителї вимоги уписани до єдинственого виберанкового списку, односно же виполнєти общи условия за здобуванє виберанкового права подношителя вимоги, приноши ришенє о упису до окремного виберанкового списку.

Припаднїк националней меншини може буц уписани лєм до єдного окремного виберанкового списку.
Пременки у окремним виберанковим списку окончую ше по службеней длужносци або на особну вимогу.
У часци окремного виберанковоґо списку юа подручє Општини Шид упис и пременки у окремному виберанковому списку окончує Општинска управа, як поверену роботу, до заключеня окремного виберанкового списку.

По заключеню окремного виберанкового списку, упис, сцеранє, вименки, дополнєня и виправянє у исправке у окремним виберанковим списку окончує Министерство державней управи и локалней самоуправи на основу ришеня хторе доноши найпознєйше 72 годзини скорей дня отримованя виберанкох.

Право на увид до окремного виберанкового списку ма кажди припаднїк националней меншини у цилю преверйованя особних податкох уписаних до окремного виберанкового списку у складу зоз законом хтори ушорює защиту податкох о особи.

Увид до часци окремного виберанкового списку ше може окончиц у шедзиску Општинскей управи Шид, улїца Карадьордєва чс. 2, канцелария чс.1, кажди роботни дзень од 07,00 до 15,00 годзин, у складзе зоз законом хтори ушорює защиту податкох о особи.

Увид увид до окремного виберанкового списку, у складу зоз законом хтори ушорює защиту податкох о особи, може ше кончиц и на електронски способ на званїчним интернет боку Министерства державней управи и локалней самоуправи.

Овласцени представнїки подношительох виборних лїстох маю право увиду до окремного виберанкового списку, як и увиду до службеней документациї на основу хторей орґан компетентни за водзенє окремного виберанкового списку окончує упис, сцеранє и пременки у виберанковим списку, у складзе зоз законом.
Министерство компетентне за водзенє окремного виберанкового списка зоз ришеньом заключує окремни виберанкови список 15 днї скорей отримованя виберанкох.

РУКОВОДИТЕЛЬ,
Милица Дреновац

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему