Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Библиотека Инфо Kонкурси ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

На основу Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Шид број:111-21/III-18 Општинско веће општине Шид на седници одржаној дана 5.11.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I. Орган у коме се положај попуњава: Општинска управа, Шид, Карађорђева 2.

II. Положај који се попуњава: заменик начелника Општинске управе – положај у II групи.

III. Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине, обавља и друге послове из надлежности Општинске управе, по овлашћењу начелника Општинске управе. .

IV. Услови за рад на положају: да је држављанин Републике Србије, стечено високо образовања из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пег година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет и интернет), да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу Аутономне Покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

V. Трајање рада: рад на положају траје пет година од дана доношења Одлуке о постављењу.

VI. Место рада: Шид, Карађорђева бр. 2

VII. У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга рада органа јединице локалне самоуправе утврђене законом којим се уређује локална самоуправа и радних односа у јединицама локалне самоуправе утврђене законом којим се уређују радни односи – увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора ; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора; организационе способности и вештина руковођења – увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора; познавање рада на рачунару увидом у доказ о познавању рада на рачунару.

VIII. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Дневник“.

IX. Садржина пријаве на јавни конкурс: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адреса становања; контакт телефон; краћа биографија; подаци о образовању; о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио; подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (руковођење, комуникација и сл.).
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

X. Докази које кандидати прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; диплома о стеченој стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом достављају уверење о положеном правосудном испиту уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, а лица са положеним стручним испитом за запослене у државним органима , уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном стручном испиту за запослене у државним органима ); уверење МУП-полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; исправе којима доказује да му раније радни однос у државном органу, органу Аутономне Покрајине или јединице локалне самоуправе није престао због теже повреде дужности из радног односа; диплому, уверење или другу исправу којом доказује познавање рада на рачунару.
Лице које не достави доказ о познавању рада на рачунару подлеже обавезној практичној провери знања и вештине рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника, односно у Суду или Општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017. године). Изузетно приложени докази кандидата из градова и општина у којима нису именовани јавни бележници могу бити оверени у Основним судовима,судским јединицама , пријемним канцеларијама основних судова ,односно Општинским управама , као поверен посао .
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 18/16) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Потребно је да учесник јавног конкурса, уз остале доказе, достави потписану изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави наведене документе о чињеницама о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат сам учинити.
Пример изјава налази се на званичној интернет страници општине Шид www.sid.rs  као прилог јавног конкурса.

XI. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту обавиће се провера знања, стручних оспособљености и вештина које се вреднују у изборном поступку. О тачном времену и месту провере знања, стручне оспособљености и вештина, кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

XII. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: пријаве на јавни конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за постављење заменика начелника Општинске управе, преко Општинске управе, на адресу: Општинска управа, Шид, Карађорђева бр. 2 лично или путем препоручене пошиљке, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја у II групи – постављење заменика начелника Општинске управе“.

XIII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сања Анђелић, извршилац за управљање људским ресурсима, телефон: 022-714-120. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана у периоду од 08 -14 часова.

XIV. Напомене: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији на начин одређен у тачки X. овог јавног конкурса, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у року од 8 дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка. Под обавезном документацијом сматра се и изјава о начину прибављања докумената из службене евиденције.
Овај оглас објављује се у дневном листу „Дневник“, на званичној интернет страници општине Шид  www.sid.rs  , и на огласној табли општине Шид.
У дневном листу „Дневник,осим обавештења о Јавном конкурсу у оквиру истог објављује се и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Термини који су у овом јавном огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род на које се односе.

Изјава 1

Изјава 2

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Библиотека Инфо Kонкурси ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА