Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА

ОДЛУКА

На основу члaна 40. став1.Закона о изменама и допунама Закона локалној самоуправи (,,Службени гласника РС“ број :47/18) и члана 92. Статута општине Шид (,,Службени лист општинe Шид“ број:18/15-пречишћени текст), а у вези Пословника Владе (пречишћени текст) (,,Службени гласник РС“ број: 61/06, 69/08,88/09, 33/10,69/10,20/11, 37/11 и 76/14 ), Општинско веће општине Шид на седници одржаној дана 22.11. 2018.године, донело је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О
НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2019. ГОДИНУ

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету Општине Шид за 2019. годину.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет ) дана и то од 23.11.2018.године до 12.12. 2018. године, до 15 ,00 часова.
Јавну расправу ће организовати Председник Општинског већа општине Шид на следећи начин:
-излагањем текста Нацрта Одлуке о буџету општине Шид за 2019. годину, на огласној табли општине, огласним таблама месних заједница и званичном сајту општине Шид.
-одржавањем Јавне дебате о Нацрту поменуте одлуке у просторији сале Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана 13.12. 2018. године у 9.00 часова.

Председник Општинског већа ће преко средстава јавног информисања упутити јавни позив за учешће у јавној расправи свим заинтересованим лицима на територији општине Шид.
Сва заинтересована лица могу своје предлоге, сугестије и примедбе на Нацрт поменуте одлуке доставити у писаном облику преко поште или лично на следећу адресу:Општинска управа општине Шид , соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 12.12.2018.године до 15,00 часова.

Примедбе, сугестије и предлози могу се изнети и усмено на Јавној дебати.
Након спроведене Јавне расправе Нацрт Одлуке о буџету општине Шид за 2019. годину са свим примедбама , предлозима и сугестијама доставиће се Општинском већу општине Шид, ради утврђивања Предлога Одлуке о буџету.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.

 

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2019. ГОДИНУ

 

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА