Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016–други закон и 47/2018 ), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид ( “ Службени лист општине Шид“ 8/15- пречишћен текст), члана 138.став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број10/16) у вези члана 21. и члана 53. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта („Сл. лист општине Шид“ бр.2/17) на предлог Комисије за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта од 28.12.2018. године, Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 31.12.2018. године , донело је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Решењем одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме из области спорта од значаја за општину Шид за 2019. годину.

Укупан износ максимално расположивих средстава за финансирање годишњих програма из области спорта, у складу са Одлуком о буџету за 2019. годину износи : 21.295.000,00 динара.

Средства за финансирање и суфинансирање програма обезбеђена су у буџету

Општине Шид, у оквиру раздела V Општинска управа, у оквиру Програма 14: развој спорта и омладине, Планска активност:“Подршка локалним спортским организацијама , удружењима и савезима“, функционалнa класификација 810“услуге рекреације и спорта“, економска класификација 481-“Дотације невладиним организацијама“,, позиција 141.

 

Члан 2.

Средства из члана 1. став 2. додељују се:

 

РБ

НАЗИВ КЛУБА

ОДОБРЕНО

 

ФК „ГРАНИЧАР“ ЈАМЕНА

240.000,00

 

ФК „БОРАЦ“ ИЛИНЦИ

200.000,00

 

ФК „НАПРЕДАК 1929“ ВАШИЦА

210.000,00

 

ФК „СРЕМАЦ“ БЕРКАСОВО

210.000,00

 

ФК „СИНЂЕЛИЋ“ ГИБАРАЦ

210.000,00

 

ФК „ЈЕДИНСТВО“ ЉУБА

220.000,00

 

ФК „БИНГУЛА“ БИНГУЛА

230.000,00

 

ФК „ЈЕДНОТА“ ШИД

560.000,00

 

ФК „ОБИЛИЋ“ КУКУЈЕВЦИ

500.000,00

 

ФК „ЈЕДИНСТВО“ МОРОВИЋ

240.000,00

 

СУ „ЕРД 2017“ ЕРДЕВИК

210.000,00

 

ФК „ОМЛАДИНАЦ-БАТРОВЦИ“ БАТРОВЦИ

215.000,00

 

ОФК „БАЧИНЦИ“ БАЧИНЦИ

240.000,00

 

ФК „ПОДУНАВАЦ-ХАЈДУК“ ВИШЊИЋЕВО

500.000,00

 

ОФК „БИКИЋ“ БИКИЋ ДО

500.000,00

 

ФК „ГРАНИЧАР 1924“ АДАШЕВЦИ

700.000,00

 

ФК „СЛОГА“ ЕРДЕВИК

900.000,00

 

ФК „РАДНИЧКИ“ ШИД

4.450.000,00

 

ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ШИД

500.000,00

 

ЖОК „МАКС“ ШИД

250.000,00

 

ОК „ВЕСТ“ ШИД

250.000,00

 

РК „РАДНИЧКИ 1958“ ШИД

1.300.000,00

 

ОЖРК „РАДНИЧКИ“ ШИД

250.000,00

 

БК „ЈЕДНОТА“ ШИД

330.000,00

 

БК „ШИД“ ШИД

280.000,00

 

СТК „ПАРТИЗАН“ ШИД

300.000,00

 

ТК „СПИН“ ШИД

180.000,00

 

СО „АСО ЛЕР АУТОМОТИВЕ СПОРТ“ КУКУЈЕВЦИ

150.000,00

 

ККК „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ВИШЊИЋЕВО

800.000,00

 

КК „ПАРТИЗАН“ ШИД

390.000,00

 

БОЋАРСКИ КЛУБ „ФРУШКА ГОРА“ ЕРДЕВИК

180.000,00

 

КАРАТЕ КЛУБ „ШОГУН“ ШИД

100.000,00

 

КАРАТЕ КЛУБ „ШИД“ ШИД

100.000,00

 

ШАХОВСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ ШИД

130.000,00

 

СО „СУНЦЕ“ ШИД

175.000,00

 

КОЊИЧКИ КЛУБ „ГРАНИЧАР2011“ ШИД

60.000,00

 

ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

50.000,00

 

СУ „СПОРТ ЗА СВЕ“ ШИД

175.000,00

 

СУ „ТЕРЕТАНА ПИКАСО“ ШИД

220.000,00

 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ШИД

4.450.000,00

41.

СУ „ПОСЕЈДОН 2003“ ШИД

50.000,00

42.

СО „ЖТМ 23“ КУКУЈЕВЦИ

30.000,00

43.

УСР „СМУЂ“ ГИБАРАЦ

60.000,00

 

УКУПНО

21.295.000,00

 

Члан 3.

Са подносиоцима одобрених програма Председник општине закључује уговор о реализовању програма.

 

Члан 4.

Носиоци одобрених програма обавезни су да Општинском већу, на његов захтев, као и у року који је предвиђен Правилником и уговором о реализовању програма , а најмање једном годишње доставе Извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине Шид.

 

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „ Службеном листу општине Шид“, а биће објављено на огласној табли Општинске управе општине Шид и на сајту општине Шид.

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Решење Општинског већа је коначно и против њега се може водити управни спор.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

 

Број: 06-308/III-18

Дана: 31.12.2018. године

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ