Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОГЛАС

ОГЛАС

На основу члана 4 Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид (Сл. Лист Општине Шид бр. 5/17) и Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, у к.о. Вишњићеву број 011-641/II-18, Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 23.01.2019. године,  расписује

ОГЛАС
о отуђењу стамбеног простора из јавне својине Општине Шид

Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:  
            Стамбени простор у Вишњићеву, у ул. Фрушкогорска бр. 3. К.О. Вишњићево, КП бр. 3/3 култура Земљиште под зградом, у виђеном стању, у поступку јавног надметања и то:
Стан (1) једнособан 39 м2  за износ од 273.000,00 динара
Стан (2) двособан стан 53,51 м2 за инос од 374.570,00 динара.
Стан (3) двособан стан 53,51 м2 за инос од 374.570,00 динара.
Стан (4) једнособан 39 м2  за износ од 273.000,00 динара

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица.
Учесник јавног надметања може да учествује у надметању само за један стан.
Пријава правног лица мора да садржи следеће податке:
назив и седиште, копију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, ПИБ, матични број, потпис и печат овлашћеног лица, уредно овлашћење за заступање и доказ о уплати депозита.
Пријава физичког лица мора да садржи:
име и презиме, ЈМБГ, адресу, број личне карте, а ако је предузетник уз све то и извод из регистра надлежног органа, порески идентификациони број, назив радње и матични број радње.

Пријава за правна и физичка лица садржи изјаву учесника о прихватању свих услова из огласа.
Пријаве се могу поднети у Општинској управи Шид, соба бр. 8.

Учесници јавног надметања у обавези су да уплате депозит у висини од 10% цене од вредности стана за који лицитирају.

Број рачуна за уплату депозита је 840-1103804-05; по моделу 97 66237.
Положени депозит враћа се учесницима који су учествовали у јавном надметању.

Оглас о јавном надметању је отворен од 23.01.2019. године до 25.02.2019.  године.

Јавна лицитација ће се одржати дана, 26.02.2019. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Општинске управе Шид.

Неблаговремена уплата депозита и недолазак на јавно надметање сматраће се одустанком од надметања.

За све потребне информације и увид у документацију у вези Огласа заинтересовани се могу обратити  у Општинску управу Шид, канцеларија бр. 8.
 
Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, Огласној табли МЗ Вишњићево, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОГЛАС