Општина Шид

КОНКУРС

На основу члана 3. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 2/2013, 1/2014, 1/2015 и 1/2016 ) Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области културе, расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2019. ГОДИНИ

Одлуком о буџету Oпштине Шид за 2019. годину обезбеђена су средства за финансирање програма и пројеката из области културе и уметности који су од значаја за општину Шид, а који својим квалитетом допирносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва.

Конкурс се расписује за области:

  • библиотечко-информационе делатности,
  • културно-образовне делатности,
  • заштите културних добара,
  • музичког стваралаштва,
  • аматерског стваралаштва,
  • сценског стваралаштва,
  • визуелне уметности,
  • кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

ПРАВО НА КОНКУРС ИМАЈУ :

-удружења и организације у култури, које су регистроване на територији општине Шид;

-други субјекти у култури осим установа културе чији је оснивач општина Шид.

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.

 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације.

Конкурсна документација садржи:

- пријаву на конкурс,

-предлог пројекта, који садржи: назив пројекта; назив, седиште, матични број и ПИБ носиоца пројекта; циљ пројекта; опис пројекта; финансијски план; податке о одговорној особи за спровођење пројекта; копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их подносиоци поседују и ангажовање средстава.

Учесници на конкурсу уз пријаву прилажу документацију прописану конкурсом, финансијски план за текућу годину, извештај реализације средстава додељених овим конкурсом за предходну годину, као и додатну документацију, уколико то захтева Kомисија.

Kонкурсна документација се може преузети у згради Општине Шид, канцеларија бр. 2 или са званичне интернет странице Општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

 

Пријаву на конкурс са свом потребном документацијом доставити у затвореној коверти, закључно са 12.03.2019. године до 15.00 часова, путем поште на адресу :

Општинска управа општине Шид,

Комисији за доделу средстава за програме и пројекте из области културе Шид, Карађорђева бр. 2

са назнаком: „не отварати“ ,

или лично на писарници Општинске управе Општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, Комисија неће разматрати као ни пријаве које нису достављене на прописаним обрасцима.

Подносиоци пријаве имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће Општине Шид.

По усвајању одлуке о утврђивању пројекта у области културе за које се одобравају дотације, за сваки појединачни програм и пројекат, Председник Општине ће закључити уговоре са подносиоцима одобрених програма.

Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа Општине Шид.

 

Пријава на конкурс

 

У Шиду,  Дана 25.02.2019. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тихомир Стаменковић

_________________________

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему