Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА

ОДЛУКА

heder komesarijat

      Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4- сеоске куће (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 19. став 7. и 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10, у даљем тексту: Закон) и члана 10. став 1.тачка 3. Правилника о  условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник о раду Комисије), доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и кућних апарата/намештаја са листом  корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

      Додељујe се бесповратна помоћ за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја за побољшање услова

становања избеглица, и то следећим лицима:

Редни број

Број предмета

Презиме и име   носиоца домаћинства

Број чланова домаћинства

Настрадали или нестали чланови домаћинства

Малолетна деца

Број мал. деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству

Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом

Стамбена ситуација

Материјални положај

Подаци о губитку радне способности Подаци о телесном оштећењу

Болести од већег мед. значаја

Регистровано сеоско газдинство

Укупан број бодова

1

I-08-464-21/11

Циганков Никола

40

 

10

 

 

 

20

 

 

 

70

2

I-08-464-21/2

Плављанић Тихана

40

  

10

 

 

 

20

 

 

 

70

3

I-08-464-21/10

Цвјетковић Љубо

10

 

 

 

 

20

20

20

 

 

70

4

I-08-464-21/30

Станић Предраг

30

 

10

 

 

 

20

 

 

 

60

5

I-08-464-21/22

Симић Бојан

30

 

10

 

 

 

20

 

 

 

60

6

I-08-464-21/38

Исић Енвера

20

 

 

 

 

 

20

 

 

20

60

7

I-08-464-21/8

Цветковић Љиљана

20

 

 

 

 

 

20

 

20

 

60

 

Са лицима рангираним на листи из става 1. ове одлуке, Општина Шид ће закључити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба при куповини сеоске куће са окућницом и  доделе пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја за побољшање услова становања избеглица.

 

O б р а з л о ж е њ е

            По Јавном позиву за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 20 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја (у даљем тексту: Јавни позив), који је Комисија расписала 05. јануара 2017. године, лица из става 1. диспозитива ове одлуке поднела су Комисији пријаве на Јавни позив.

            Поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложена документа, Комисија је утврдила да лица из става 1. диспозитива ове одлуке испуњавају услове за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја, прописане у делу III Јавног позива и члану 4 Правилника о раду Комисије.

У складу са чланом 10. став 1. тачка 3. и 16. став 7. Правилника о раду Комисије, Комисија је донела Одлуку о о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова  број: I-08-464-21/135 од 12. 10. 2017. године (у даљем тексту: Одлука), која је садржала 29 лица и која је, у складу са чланом 10. став 1. тачка 3. и чланом 16. став 7. Правилника о раду Комисије, објављена 13. 10. 2017. године. У ставу два исте Одлуке наведено је да ће Општина Шид потписати одговарајуће уговоре са лицима рангираним од броја 1 до броја 20, којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи.

Лица из става 1. диспозитива ове одлуке, била су рангирана у Одлуци испод броја 20 и нису била обухваћена доделом помоћи за решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом  корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова с обзиром да су Потпројектом 4 обезбеђена средства за првих  20 рангираних корисника у Одлуци.

Дана 05. 11. 2017. године, Комисија је, у складу са чланом 18. став 2. Правилника о раду Комисије, објавила Коначну листу реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Шид, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Коначна листа), која је садржала 20 лица за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала, кућних апарата/намештаја, односно лица која су обухваћена Одлуком од броја 1 до броја 20.

Дописом Банке за Развој Савета Европе од 5. новембра 2018. године дата је сагласност да се 76 сеоских кућа намењених корисницима који су били изабрани у оквиру потпројеката 4 и 5, али који нису стамбено збринути због недостатка средстава у наведеним потпројектима,  а који су обухваћени Потпројектом 8, финансира из средстава уштеда у оквиру Потпројекта 4, уместо из средстава из Потпројекта 8.

Одлуком о финансирању уговора о гранту јединицама локалне самоуправе  (12) у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива број (RHP-W8-VHG/COMP4-1-2018) прерасподелом средстава из потпројекта 4, одређен је начин финансирања уговора о гранту закључених са 12 јединица локалне самоуправе за куповину сеоских домаћинстава и доделу пакета помоћи изабраним корисницима у поступку RHP-W8-VHG/COMP4-1-2018.

С обзиром на протек времена од дана утврђивања и објављивања Коначне листе до обезбеђивања средстава за наведене намене, Комисија је након што је ценила испуњеност услова из члана 4. Правилника о раду Комисије и након верификације података о стању имовине, утврдила да од преосталих лица која су рангирана у оквиру поменуте Одлуке, 7 (седам) лица испуњавају услове за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала, кућних апарата/намештаја.

Чланом 4. Правилника о раду Комисије, предвиђено је да подносилац пријаве може остварити помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала, кућних апарата/намештаја под следећим условима: да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице); да имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општине; да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе; да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији; да сеоска кућа којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање, и да су сеоска кућа и припадајуће земљиште уписани у катастар непокретности на име продавца и без терета.

        Чланом 5. Правилника о раду Комисије прописано је да се ред првенства за решавање стамбених потреба утврђује на основу броја бодова које подносилац захтева оствари, а према прописаним мерилима.

Чланом 6. Правилника о раду Комисије предвиђено је да уколико два или више подносилаца захтева имају исти број бодова, предност ће имати подносилац захтева који: 1) има већи број малолетне деце; 2) већи број чланова породичног домаћинства; 3) има трудну жену у породичном домаћинству; 4) дуже борави на подручју јединице локалне самоуправе за коју се јавни позив расписује; 5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Чланом 10. став 1. тачка 3. Правилника предвиђено је да Комисија доноси и објављује Одлуку.

Чланом 17.став 1. Правилника предвиђено је да подносилац Пријаве може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

             У складу сa чланом 9. став 1. Правилника о раду Комисије, Поступак за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи спроводи Комисија за избор корисника, у складу са Правилником, применом Приручника за спровођење Пројекта.

Сходно свему изнетом, Комисија је одлучила као у диспозитиву овe Одлуке.

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се поднети жалба Општинском већу Општине Шид  у року од 15 дана од дана уручења Одлуке, преко Комисије.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

 ОПШТИНА ШИД

 КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Дел. број:   I-08-464-21/178

 Дана: 04. априла 2019. године

 ШИД

 

Доставити:

- лицима из става 1. диспозитива ове Одлуке

- надлежној Служби Општине

 Председник комисије

_________________________ 

Ђорђе Томић

futer komesarijat

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА