Општина Шид

Ви сте овде: Насловна E - управа Увид у бирачки списак Инфо Новости ОГЛАС о давању пословног простора у закуп

Увид у бирачки списак

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018) Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 23.04.2019. године,  расписује

ОГЛАС
о давању пословног простора у закуп

 
Расписује се Оглас о давању у закуп пословног простора путем јавног надметања у просторијама КОЦ-а, улица Карађорђева бр 42, на период од 5 годинa, у виђеном стању и то:

- локал од 105,37 м2, са почетном ценом 600,00 динара по м2.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица регистрована за обављање делатности која ће се обављати у пословном простору који се издаје у закуп. Намена пословног простора који се даје у закуп могу се обављати само оне делатности које су у складу са предвиђеном наменом.

На јавној лицитацији не могу да учествују лица која од раније нису измирила обавезе по истом основу. Такође, не могу да учествују учесници јавног надметања који су претходног пута на јавном надметању излицитирали локал, али нису у року потписали Уговор о закупу и исплатили излицитирани износ закупнине.
Учесници јавног надметања могу бити сва правна и физичка лица која су код надлежног органа регистрована за обављање пословне делатности која се може обављати у локалу који се даје у закуп.

Пријава правног лица мора да садржи следеће податке:
назив и седиште, копију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, ПИБ, матични број, потпис и печат овлашћеног лица, уредно овлашћење за заступање и доказ о уплати депозита.

Пријава физичког лица-предузетника мора да садржи:
име и презиме, ЈМБГ, адресу, број личне карте и доказ о уплати депозита, а ако је предузетник уз све то и извод из регистра надлежног органа, порески идентификациони број, назив радње и матични број радње.
Пријава и за физичка и правна лица садржи изјаву учесника о прихватању свих услова из огласа.

Учесници јавног надметања у обавези су да уплате депозит у висини од 20% закупнине за почетну лицитациону цену по 1 m2 пословне просторије за коју лицитирају за свих 5 година закупа са назнаком “Лицитација за закуп пословног простора у КОЦ-у”. Број рачуна за уплату депозита је 840-1103804-05; позив на број 97 66 237. ( Износ депозита 758.664,00 динара). Положени депозит враћа се учесницима јавног надметања, који нису успели излицитирати.

Закупнина се по правилу плаћа унапред за период од 1 (једног) месеца, и то до 5. у месецу на почетку периода. Закупац је у обавези да простор прилагоди намени о свом трошку.

Оглас о јавном надметању је отворен од 23.04.2019. године до 03.05.2019. године, до 12,00 часова.

Јавна лицитација ће се одржати дана, 06.05.2019. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Општинске управе Шид. Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се издаје у закуп у време трајања јавног оглашавања.
Неблаговремена уплата депозита и недолазак на јавно надметање сматраће се одустанком од надметања.
За све потребне информације и увид у документацију у вези непокретности заинтересовани се могу обратити у КОЦ Шиду и у – Општинској управи Шид, канцеларија бр. 8.
Oглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, и у средствима јавног информисања, („Сремској“ радио телевизији и Коперникус “Радио телевизија Шид”).

 КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна E - управа Увид у бирачки списак Инфо Новости ОГЛАС о давању пословног простора у закуп