Општина Шид

РЕШЕЊЕ

          На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и  члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14- др. закон, 95/18 и 99/18 УС) и члана 33. став 1. алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17), начелница Општинске управе општине Шид,  дана  25 априла  2019. године,  доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ  E

О  ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим решењем допуњује се Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2019. години, на територији општине Шид број: 436-27/ IV-19, од 28. новембра 2018. године („Сл. лист општине Шид“ број: 15/18), тако да се у делу II тачка (1) подтачка 5) додаје подтачка 6) која гласи:

II

«6) неизграђеног или неуређеног грађевинског земљишта  88,00 дин.».

III

            Ово решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страници општине Шид www.sid.rs.

IV

            Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од  25. априла 2019. године.

Број: 436-13 /IV-19

Дана: 25. април 2019.г

Шид                                                                                  

 НАЧЕЛНИЦА

Бојана Мравик дипл. правнк

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему