Општина Шид

ОДЛУКА

 

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Оштинске управе општине Шид, на седници одржаној 16.08. 2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана и то од 19.08.2019.године до 09.09.2019. године до 15,00 часова.

Јавну расправу ће организовати Председник Општинског већа општине Шид на следећи начин:

-излагањем текста Нацрта Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, на огласној табли општине, месних заједница на територији општине Шид и званичном сајту општине Шид www.sid.rs

-одржавањем Јавне презентације о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид у просторији сале Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана 9.09.2019. године у 14,00 часова.

Председник Општинског већа ће преко средстава јавног информисања упутити јавни позив за учешће у јавној расправи свим заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, стручној и осталој јавности и средствима јавног обавештавања са територије општине Шид, ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења у вези Нацрта исте Одлуке.

Сва заинтересована лица могу своје предлоге, сугестије и мишњеља на Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, доставити у писаном облику преко поште или лично на следећу адресу: Општинска управа општине Шид, соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 09.09.2019.године до 15,00 часова, или у електронској форми на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Примедбе, сугестије и мишљења могу се изнети и усмено на Јавној презентацији.

О току Јавне расправе сачиниће се Извештај који садражи све предлоге, сугестије и мишљења изнета у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештаj ће се објавити на огласној табли општине Шид и званичном сајту општине Шид www.sid.rs

Након спроведене Јавне презентације, Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид са Извештајем о току Јавне расправе доставиће се Општинском већу општине Шид, ради утврђивања Предлога истог.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ

Зоран Семеновић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему