Општина Шид

ОДЛУКА

На основу одредбе члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 59. став 1 тачка 2. Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид 18/15- пречишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 16. 08. 2019. године, донело следећу

 ОДЛУКУ

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ додатна преостала нераспоређена средства из буџета општине Шид за финансирање организација у области спорта за 2019. годину, :

НАЗИВ КЛУБА КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈУ ДОДАТНА ПРЕОСТАЛА НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА:

1.ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ХАЈДУК“ ВИШЊИЋЕВО 250.000,00 ДИНАРА

  1. ФУДБАЛСКИ КЛУБ“СРЕМАЦ “БЕРКАСОВО 150.000,00 ДИНАРА
  2. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЈЕДНОТА“ШИД 150.000,00 ДИНАРА

4.БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ“ ШИД“ 50.000,00 ДИНАРА

УКУПНО 600.000,00 ДИНАРА

2.Средства из тачке 1. Одлуке се додељују клубовима из тачке 1.Одлуке , на основу Предлога Комисије за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта, број :66-7/ III-19 од 14.08. 2019.године, јер су се пласирали у виши ранг такмичења и то :

1.Фудбалски клуб“Хајдук“ Вишњићево , пласирао у Сремску лигу, Фудбалски клуб“Сремац “Беркасово се пласирао у Међуопштинску лигу и Фудбалски клуб „Једнота“ Шид се пласирао у Међуопштинску лигу , док је Бициклистички клуб“Шид“ активностима својих чланова значајно допринео промовисању наше општине.

Клубовима из тачке 1. Ове Одлуке се увећавају додељена новчана средства за 2019. годину, у наведеним износима.

  1. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Зоран Семеновић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему