Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Контакт Адресар школе Инфо Новости ОДЛУКА

Адресар школе

ОДЛУКА

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон, члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19), а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној16.08.2019. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком се допуњава Одлука о расподели средстава из буџета општине Шид донета на седници Општинског веће општине Шид дана 08.05.2019. године, под бројем:644-5/ III-2019.године.

Истом се прецизира планирани износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Шид у 2019. години.-књижевним клубовима .

Члан 2.

Средства из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

Књижевни клуб“Лаза Костић“Беркасово

60.000,00

Радојка Плечко Шид-књижевни клуб“Ф.Вишњић“

86.000,00

Књижевна заједница „ШидШид

150.000,00

Kњижевни клуб“Мост“Моровић

150.000,00

Српска православна црквена општина Шид

150.000,00

УКУПНО: 697.000,00

 

596.000,00

  

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Шид и на сајту општине Шид. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Зоран Семеновић

УПУТСТВО О ПРАВНО СРЕДСТВУ:

Подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку о утврђивању одобрених програма у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата.

Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Контакт Адресар школе Инфо Новости ОДЛУКА