Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Саобраћај и комуникације Инфо Новости ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Привина Глава

ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Привина Глава

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 25/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Привина Глава

 1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели бр. 367/1, површине 7а и 85м2, уписано у Л.Н. бр. 714 К.О. Привина Глава, пашњак 2. класе, потес село Привина Глава, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 40.035,00 динара,

 1. Увид у документацију: графички преглед непокретности, акт о власништву, као и преглед непокретности које су предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Чубрило Бранислав, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретности све до дана одржавања јавне продаје.
 2. Понуђени износ цене за отуђену непокретност мора бити изражен у динарима и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 1.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана потписивања Купопродајног уговора.
 3. За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности. Депозит је 8.007,00 динара. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.
 4. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је понудио највишу цену за отуђење непокретности.
 5. 6. Пријава за јавно надметање за сваку непокретност мора да садржи:
 1. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања,
 2. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис.
 1. 7. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
 • доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
 1. у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
 2. за физичка лица фотокопија личне карте,
 3. за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,
 1. 8. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за прибављање непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
 1. 9. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 04.10.2019. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 05.09.2019. године до 04.10.2019. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.
 1. 10. Јавно надметање-лицитација пријављених кандидата ће се спровести 07.10.2019. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 14,00 часова. Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.
 1. 11. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 дана од дана спровођења поступка јавног надметања. Понуђач - учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року утврђеним купопродајним уговором, губи право на повраћај уплаћеног депозита.
 2. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, МК Ердевик, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“.КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Славица Варничић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Саобраћај и комуникације Инфо Новости ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Привина Глава