Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-8504/19 од 28.08.2019. године, Општинска управа општине Шид, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава:

Општина Шид – Општинска управа – Служба интерне ревизије, Шид, ул.Карађорђева бр. 2.

II Радно место које се попуњава:

Интерни ревизор у Служби интерне ревизије као посебној организацији

Опис послова:

обавља послове интерне ревизије у складу са међународним стандардима (ревизију финансијских извештаја, система, усаглашености, уговора, перформанси пословања, и суштинску ревизију);идентификује и процењује ризик у субјекту ревизије; процењује адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на управљање ризиком од стране руководилаца субјекта ревизије, усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима, поузданост и потпуност финансијских и других информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања, заштиту имовине и информација; даје препоруке за побољшање активности субјекта ревизије; на основу утврђених налаза ревизије саставља извештај, даје препоруке за отклањање недостатака и унапређење рада и прати спровођење препорука; сарађује са Централном јединицом за хармонизацију интерне контроле и ревизије Министарства финансија и Државном ревизорском институцијом и доставља им тражене информације; послове обавља у складу са Стратешким и Годишњим планом на које сагласност даје председник Општине;

III Услови за рад на радном месту:

Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; високо образовање стечено у образовном – научном пољу економских или правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани економиста или дипломирани правник,

Посебна знања/испити: положен државни стручни испит*, да испуњава услове за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору*. (Услови који се морају испунити за полагање испита зa стицaњe звaњa oвлaшћeни интeрни рeвизoр у jaвнoм сeктoру утврђени су Правилником o услoвимa и пoступку пoлaгaњa испитa зa стицaњe звaњa oвлaшћeни интeрни рeвизoр у jaвнoм сeктoру („Службени гласник РС“, број 9/2014)),

*НАПОМЕНA:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 1 (једне) године од дана пријема на рад.

Кандидати без положеног испитa зa стицaњe звaњa oвлaшћeни интeрни рeвизoр у jaвнoм сeктoру примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 5 (пет) година од дана пријема на рад.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

IV Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Зaкoн o буџeтскoм систeму,
 2. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе
 3. Урeдбa o буџeтскoм рaчунoвoдству, и
 4. Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити у усменом разговору са кандидатима и практичним радом на рачунару.

V Место рада: Шид, ул. Карађорђева бр. 2

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник.

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Коцана Никшић, извршилац за управљање људским ресурсима у Општинској управи општине Шид, контакт телефон 022/714-120. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје јавни конкурс.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријава на јавни конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса , преко Општинске управе на адресу: Општинска управа општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС- интерни ревизор, лично или путем препоручене пошиљке.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;Садржина пријаве на јавни конкурс: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адреса становања; контакт телефон; краћа биографија; подаци о образовању; о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио; подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (руковођење, комуникација и сл.).
 • Изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • Оргинал потврде да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса. Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије према месту рођења.
 • Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на званичној интернет страници Општине Шид www.sid.rs као прилог јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2 у Шиду. О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији на начин одређен у тачки IX. овог јавног конкурса, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у року од 8 дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка. Под обавезном документацијом сматра се и изјава о начину прибављања докумената из службене евиденције.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем начелника Општинске управе општине Шид.

Овај оглас објављује се на званичној интернет страници општине Шид,www.sid.rs и на огласној табли Општинске управе општине Шид, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса званичне интернет странице општине Шид на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ОБРАЗАЦ 1

 

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик, дипл.правник

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ЈАВНИ КОНКУРС