Општина Шид

РЕШЕЊE

На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС , 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14 95/2018 i 99/2018 – одлука УС) и члана 36. став 1.алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17,26/19), начелник Општинске управе општине Шид, дана 19.11. 2019. године, доноси

 Р Е Ш Е Њ E

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У

 • 2020.  ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 • I

  Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2020. години на територији општине Шид.

  II

  (1) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2020. години на територији општине Шид у ПРВОЈ зони износе:

  1) грађевинског земљишта 968,00 дин.

  2) станова 37.400,00 дин.

  3) кућа за становање 24.750,00 дин.

  4) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката

  који служе за обављање делатности 47.300,00 дин.

  5) гаража и гаражна места 9.900,00 дин.

   

  Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу (њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 88,00 дин.

   

  (2) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2020. години на територији општине Шид у ДРУГОЈ зони износе:

  1) грађевинског земљишта 165,00 дин.

  2) пољопривредног земљишта 40,70 дин.

  3) шумског земљишта 46,20 дин.

  4) станова 19.250,00 дин.

  5) кућа за становање 14.850,00 дин.

  6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката

  који служе за обављање делатности 23.375,00 дин.

  7) гаража и гаражна места 6.875,00 дин.

   

  Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу(њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 40,70 дин.

   

  (3) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2020 години на територији општине Шид у ТРЕЋОЈ зони износе:

  1) грађевинског земљишта 88,00 дин.

  2) пољопривредног земљишта 30,80 дин.

  3) шумског земљишта 36,30 дин.

  Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу(њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 30,80 дин.

   

  III

   

  Ово решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страни општине Шид.

  IV

   

  Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.

   

   

  НАЧЕЛНИК

  Бојана Мравик дипл. правник

   

   

   

  Општинска управа Шид
   Карађорђева бр. 2
   тел: 022/712-122
   фаx: 022/715-708

  Приступ систему