Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП „Водовод“ Шид Инфо Kонкурси КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

 

ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА: 

       Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката удружења грађана у области културе са територије општине Шид, и то за деловање из следећих области од јавног интереса:

 • библиотечко-информационе делатности;
 • културно-образовне делатности;
 • заштите културних добара;
 • музичког стваралаштва;
 • аматерског стваралаштва;
 • сценског стваралаштва;
 • визуелне уметности;
 • кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.
 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА: 

       На конкурс пријаве могу поднети удружења и савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

       Удружења и савези удружења могу конкурисати са највише две пријаве из различитих области од јавног интереса.

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ: 

       Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 3.400.000,00 динара, од чега 3.000.000,00 динара за културу, а 400.000,00 динара за издавачку делатност.               

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

       Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију

      решења Агенције за привредне регистре;

 • да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2019. години.  
 1. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ: 

       Предложени програми/пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:      

- да су од интереса за oпштину Шид или да су од ширег регионалног значаја;

- да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење  члан;

- да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

- да имају искуства у реализацији програма за који подносе захтев;

- да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за  реализацију програма;

- да се рализују у текућој години, осим програма чија реализација траје најдуже 3 године, а   који се односе на области од јавног интереса наведене у члану 1. овог конкурса, тачке  1-8.

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ: 

       Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 14.02.2020. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације. 

       Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте у области културе“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид 

       Уз пријаву на конкурс подноси се: 

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико

   се до 14.02.2020. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити н  

   накнадно);

 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • програм рада за текућу годину;
 • списак чланова удружења,
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

       Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

       Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

       Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

       Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

       На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

       Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2020. године, осим програма чија реализација траје најдуже 3 године, а који се односе на области од јавног интереса наведене у члану 1. овог Конкурса, тачке 1-8.

       Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

     У Шиду,

     31.01.2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тихомир СтаменковићПРИЈАВА УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП „Водовод“ Шид Инфо Kонкурси КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ