Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и  “ Службени лист општине Шид“ 3/13), а у вези  члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11) и члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13, 1/14 и 1/15), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 30. јануара  2015. године донело је 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

            Овом  Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид за 2015. годину.

            Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката обезбеђена су  у буџету Општине Шид, у оквиру раздела V Општинска управа, функција 860   „Рекреација, спорт, култура, вере, некласификовано на другом месту, економска класификација 481  дотације невладиним организацијама“.

Члан 2.

 

            Средства из члана 1. став 2. додељују се:

            -За реализацију редовних активности:

  ФК "Братство" Сот     176.000,00
  ФК “Напредак“ Вашица     175.000,00
  ФК “Јединство“ Љуба     176.000,00
  ОФК "Бикић До"  Бикић До     175.500,00
  ФК “Синђелић“ Гибарац     175.500,00
  ОФК “Бингула“ Бингула     176.000,00
  ФК " Граничар "Јамена     174.500,00
  ФК " Борац“ Илинци     174.500,00
  ФК "Омладинац“ Батровци     174.500,00
  ФК "Јединство“ Моровић     311.500,00
  ФК "Сремац" Беркасово     176.000,00
  ФК "Једнота" Шид     176.000,00
  ОФК " Бачинци"Бачинци     174.500,00
  Општински фудбалски савез Шид     250.000,00
  ФК "Хајдук“Вишњићево    

174.500,00

  ФК “Граничар“ Адашевци     391.000,00
  ФК “Обилић” Кукујевци     312.500,00
  ЖОК " Макс" Шид     250.000,00
  Рукометни клуб "Раднички" Шид     600.000,00
  Карате клуб "Шогун" Шид     70.000,00
  Одбојкашки клуб Шид     250.000,00
  Карате клуб Шид     70.000,00
  СТК " Сремац" Беркасово     130.000,00
  ФК "Слога " Ердевик     439.500,00
  ОЖРК "Раднички“ Шид     190.000,00
  ПСД “Железничар“ Шид     30.000,00
  ПСД “Железничар” Нови Сад подружница Шид     30.000,00
  ФК "Раднички" Шид     9.986.000,00
 

БК "Шид" Шид   - реализација редовних активности

                             - трка

   

100.000,00

100.000,00

 

Кајак клуб „Филип Вишњић“

Вишњићево

    340.000,00
  КК "Партизан" Шид     250.000,00
 

Клуб  одгајивача спортских

голубова писмоноша “Плава крила“ Ердевик

    30.000,00
  Шаховски клуб "Раднички" Шид     120.000,00
  СТК “Партизан“ Шид     150.000,00
  ТК “Спин” Шид    

150.000,00

  БК “Једнота“ Шид     200.000,00
  ОК “Вест“ Шид     250.000,00
  ФК “Омладинац“ Моловин     175.500,00
  Коњички клуб “Граничар“ Шид     140.000,00
  ОФК “Раднички“ Шид     141.000,00
  ШК “ Једнота“ Шид     120.000,00
  ТК “ Сол 022“ Шид     150,000,00
  Риболовачки клуб „Смуђ“ Гибарац     30.000,00
           Риболовачки клуб „Шаран“ Моровић     30.000,00
  Мото клуб Шид     150.000,00
  Стрељачка дружина “Фрушка Гора“ Ердевик     40.000,00
  Клуб оггајивача спортских голубова писмоноша“Шид 2006“Шид     30.000,00
  XАТА ЈОGA KLUB ŠID     20.000,00
  Oдбојкашки клуб  “Тријумф 2013” Шид     220.000,00
  Мото клуб “FREE RIDERS” Шид     70.000,00
  УСР “Штука” Јамена     30.000,00
  Типлерски клуб Шид     30.000,00
  УКУПНО:     18.655.500,00

            -За реконструкцију спортских објеката:

  ФК “Јединство” Моровић     200.000,00
  ФК “Раднички” Шид     200.000,00
  ФК “Борац” Илинци     80.000,00
  ФК “Омладинац” Батровци     70.000,00
  ФК “Сремац” Беркасово    

70.000,00

  КК “Партизан“ Шид    

50.000,00

  ФК “Обилић 1993” Кукујевци     350.000,00
  УКУПНО:     1.020.000,00

           

Члан 3.

            Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.

Члан 4.

            Трошкови пројекта морају бити оправдани, стварни и у непосредноj вези са циљевима реализације програма.

            Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа.

Члан 5.

            Подносиоци одобрених програма и пројеката подносе захтев за пренос средстава.

           

Члан 6.

            Подносиоци одобрених  програма обавезни су да даваоцу средстава, на захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализацији програма, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине.

            Општина може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.

Члан 7.

            Извештај о утрошку средстава корисник подноси Одељењу за финансије општинске управе, у року предвиђеном уговором или на захтев Одељења.

            Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта врши праћење реализације ове Одлуке.

            У току реализације ове Одлуке, Комисија има право да Општинском већу предложи измену одлуке, као и предлог анекса  уговора.

Члан 8.

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 401-10/III-15

Дана: 30. јануар 2015. године

Шид                                       

ПРЕДСЕДНИК

Никола  Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД