Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14 и 58/14), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14), члана 59. став 1. тачка 6. Статута општине Шид („Службени лист општина Срема“ бр. 25/08, 19/10 – исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“, бр. 3/13) Одлуке о буџету општине Шид за 2015. годину („Службени лист општине Шид“, бр. 19/2014) и Одлуке о расписивању другог поновљеног Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, број 345-5/III-15 од 24.08.2015. године, Општинско веће општине Шид  р а с п и с у ј е

ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

I

Намена средстава за остваривање јавног интереса

         Други поновни Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Шид у 2015. години (у даљем тексту: Конкурс) се расписује за суфинансирање пројеката:

 1.    1.) Производње медијских садржаја на територији општине Шид

Циљеви Конкурса:

-подршка остваривању права грађана на јавно информисање;

-развој медијског плурализма;

-подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања;

-подршка медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота  посебних, а нарочито заштићених група.

II

Износ средстава која су опредељена за Конкурс

 

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја износи 2.100.000,00 динара.

Износ буџетских средстава наведен у претходном ставу, намењен је суфинансирању пројеката производње медијских садржаја, и то за:

- електронске медије – 2.100.000,00 динара (двамилионастохиљада динара)

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује и на другом конкурсу за суфинансирање, са истим пројектом, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

III

 

Право учешћа на Конкурсу

 

На конкурсу могу учествовати:

 • издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
 • правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

IV

Критеријуми за учешће на Конкурсу

            Пројекти пријављени на конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Специфични критеријуми:

 • Значај пројекта са становишта јавног интереса
 • Техничка и кадровска опремљеност на територији општине Шид
 • Територија реализације пројекта на територији општине Шид

V

Пријава на Конкурс

 Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14).

           Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

 1. Предлог пројекта (Образац 1)
 2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)
 3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)
 4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)
 5. Доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије)
 6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима
 7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Шид у претходним годинама са бројем и врстом реализованих медијских садржаја.
 8. За правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници Општине Шид www.sid.rs /мора бити видљив и доступан јавности све време трајања конкурса/ и недељном листу „Сремске новине“.

Пријаве се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног позива.

            Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), у штампаном облику и на ЦД-у, и то предајом на Писарници Општинске управе општине Шид или поштом- на адресу: Општинска управа општине Шид, Карађорђева 2, 22240 Шид, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Другом Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години“ и са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

            Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

            Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће ни разматрати.

            Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. 

            У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

            Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење, и његов пројекат се не разматра.

            Oдељење за друштвене делатности сачињава записник о испуњености услова за учешће на конкурсу, за све пристигле пројекте и доставља записник члановима Комисије.

            За све додатне информације можете се обратити контакт особи – Снежана Бунић, руководилац Одељења за друштвене делатности, на број телефона 022/712-122 лок. 119 и то у времену од 07.00 до 15.00 h сваког радног дана.

VI

Одлука о избору пројекта

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Општине Шид доноси Председник општине Шид, а на основу образложеног предлога Комисије – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Шид – www.sid.rs и достављена сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Oпштина Шид закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

VI

Комисија за оцењивање пројекта у области јавног информисања

Стручна Комисија ће бити састављена од 3 (три) члана. Уколико на расписани Конкурс пристигне више од педесет пројектних пријава, конкурсна комисија ће имати пет чланова.

Чланове Комисије именује Општинско веће општине Шид, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Комисија на првој седници бира председника комисије.

О раду комисије води се записник.

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Шид – www.sid.rs

VII

Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

VII

Обавеза извештавања о реализацији пројекта

            У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

            Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина,
 2. назив прилога/ текста,
 3. тема прилога/ текста,
 4. учесници прилога,
 5. емисија у којој је прилог емитован/ рубрика у новинама у којој је текст објављен.

            На све обавезе које нису наведене у овом Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

 

    Број: 345-5/III-15

    Дана: 24.08.2015. године                                                   

    Шид

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ