Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Моровић Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Општинска управа Општине Шид, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност да је у поступку одлучивања о потреби процене утицаја  на животну средину донето решење да није потребна процена утицаја на животну средину: Пројекта МРС ШП ''Моровић'', МРС ''Нова индустријска зона'', гасовода средњег притиска Адашевци - Моровић- Јамена и дистрибутивне гасне мреже у насељу Моровић, на територији општине Шид, носиоца пројекта: Јавно предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, ул. Народног Фронта бр.12 Нови Сад.

            Донето решење заснива се на анализи података из захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и процени могућих утицаја наведеног пројекта на животну средину, узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник Републике Србије'' бр.114/08 ) .

            За планиране карактеристике пројекта уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, као и уз одговарајуће мере заштите  и поштовање посебних услова других органа и организација не очекује се негативни утицај на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

            Увид у решење, податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7 у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.

            Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 15 дана од дана објављивања Обавештења о доношењу решења могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, грађевину и заштиту животне средине у Новом Саду, преко овог одељења. 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Моровић Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ