Општина Шид

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу, члана 10. Правилника о раду Комисије, број: 464-24/IV-15, од 07.09.2015. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглих и интерно расељених лица, кроз доходовне активности (у даљем тексту: Комисија) расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦA, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ може бити додељена породицама избеглица, којe имају боравиште/пребивалиште на територији општине Шид (у даљем тексту: Општина), а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, кроз доходовне активности и којe испуњавају прописане услове за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).
Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника.

КОРИСНИЦИ
Помоћ може бити додељена породицама избеглица, којe имају боравиште/пребивалиште на територији општине Шид, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, кроз доходовне активности и којe испуњавају прописане услове за избор корисника.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
Критеријуми за доделу помоћи за економско оснаживање утврђени су Правилником о раду Комисије.

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

1) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије/добијено решење о пријему у држављанство Републике Србије или им је статус избеглице престао (обавезно за подносиоца пријаве);
2) да имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;
3) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
4) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
5) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
6) да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
- За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
- За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
- За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) Да активност за коју је помоћ тражена доприноси економском оснаживању породичног домаћинства --------------------- 10 бодова
2) Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавањe------------- 10 бодова
3) Да има претходно искуство у обављању активности ----------------------- 10 бодова
4) Да поседује знање и вештине за обављање активности -------------------- 10 бодова
5) Да има регистровану делатност ------------------------------------------------- 20 бодова
6) Да покреће активност-------------------------------------------------------------- 20 бодовa
7) Једнородитељаско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и /или студентом до 26 година ---------------- 10 бодова
8) Жена носилац домаћинства------------------------------------------------------ 10 бодова.

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:
1. је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;
2. породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са
дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним
месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине по члану домаћинства);
3. болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;
4. жртве сексуалног/породичног насиља;
5. породице погинулих, несталих и киднапованих лица.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) попуњен образац Пријаве;
2) фотокопију важеће избегличке легитимације или решење о престанку статуса избеглице (обавезно за подносиоца Пријаве, а за остале чланове уколико су били у статусу);
3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (не односи се на лица која имају важеће избегличке легитимације);
4) решење о пријему у држављанство Републике Србије или доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство (не односи се на лица са личном картом);
5) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
6) уверење надлежног органа о пребивалишту/боравишту лица (фотокопија личне карте/избегличке легитимације за доказ о идентитету и пребивалишту/ боравишту лица);
7) изјаву оверену код надлежног органа овере да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
8) доказ о приходима:
(1) уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање - изјава оверенa код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;
(2) уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
(3) потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
(4) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверенa код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у трећој држави;
9) доказ о школовању - потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
10) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - решење/потврда надлежног органа;
11) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
12) код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
13) потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
14) потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
15) доказ да има регистровану делатност;
16) доказ да покреће активност:
(1) да је регистровао и покреће нову активност,
(2) изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).
17) доказ да су обезбеђени предуслови за обављање делатности за коју се тражи помоћ, у складу са чланом 4. став 1. тачка 6. Правилника број 464-24/IV-15 од 07.09.2015.године:
- За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
- За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
- За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.
Потребна документација се доставља у фотокопији, а Комисија задржава право да за потребе рада затражи оригинале на увид. Пријаве које су неблаговремене и поднете од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Пријава са потребном документацијом се подноси у затвореној коверти преко писарнице Oпштинске управе општине Шид.
Образац пријаве се преузима у Повереништву за избеглице општине Шид, Цара Лазара бр. 10 .
Пријава са потребном документацијом подноси се лично или поштом на адресу:
Писарница општинске управе општине Шид, Карађорђева бр. 2, 22240 Шид, са назнаком:
''Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности''.

Рок за подношење пријава, са потребном документацијом, је од 09.09.2015. године до 23.09. 2015. године до 15 часова.


Број: 464-24/IV-15
У Шиду, Дана: 07.09.2015. године

Председник комисије:
Слободан Бановић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему