Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је  носилац пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације, ад Београд, ул. Таковска бр.2, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Краља Петра I бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја планираног Пројекта базне станице СМ 33 УМТС на животну средину која се инсталира на постојећи антенски стуб на катастарској парцели 1429/1 КО  Илинци на територији општине Шид.

Увид у податке и достављену документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7. у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 10 дана од дана објављивања Обавештења могу доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја планираног пројекта  овом одељењу.

Ово Одељење ће на основу поднетог захтева: приложене документације -  Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније и достављених мишљења, донети одлуку о томе да ли је за предметни Пројекат потребна процена утицаја на животну средину .

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је  носилац пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације, ад Београд, ул. Таковска бр.2, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Краља Петра I бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја планираног Пројекта базне станице СМ 33 УМТС на животну средину која се инсталира на постојећи антенски стуб на катастарској парцели 1429/1 КО  Илинци на територији општине Шид.

Увид у податке и достављену документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7. у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 10 дана од дана објављивања Обавештења могу доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја планираног пројекта  овом одељењу.

Ово Одељење ће на основу поднетог захтева: приложене документације -  Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније и достављених мишљења, донети одлуку о томе да ли је за предметни Пројекат потребна процена утицаја на животну средину .

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему