Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2 , Шид , на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност да је у поступку одлучивања о потреби процене утицаја  на животну средину Пројекта базне станице СМ 33 УМТС на животну средину која се инсталира на постојећи антенски стуб на катастарској парцели 1429/1 КО Илинци на територији општине Шид - носоца пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације ад, Београд, ул. Таковска бр.2, Дирекција за технику, Регија Нови Сад, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Краља Петра I бр. 2, донето решење да није потребна израда Студија о процени утицаја на животну средину.

            На основу достављених података предметна базна станица не представља извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса, а прорачуном добијене вредности нивоа  електромагнетне емисије - нејонизујућег зрачењана у околини и на местима на којима се може наћи човек после реконструкције и проширења су испод стандардом прописаних граница датих Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима те уз поштовање свих услова и примену и поштовање  техничких норматива  и стандарда прописаних за коришћење и одржавање ове врсте објеката,  неће бити  негативног  дејства на животну средину.

            Донетим решењем утврђена је обавеза Носиоца пројекта у случају накнадне доградње опреме и уређаја - промене техничких карактеристика, положаја или начина рада, реконструкције и повећања капацитета да поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

            Донето решење заснива се на анализи података из захтева и података о предметној локацији, карактеристикама и процени могућих утицаја наведеног пројекта на животну средину, узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник Републике Србије'' бр.114/08) и Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније ''СМХ 33, СМУ33 - Илинци'' бр.2707/15-50 ИТ из јула 2015.г., урађене од стране ''ИНСТИТУТ ВАТРОГАС'' Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад.

            Увид у решење, податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7 . у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.

            Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 15 дана од дана објављивања Обавештења о доношењу решења могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, грађевину и заштиту животне средине у Новом Саду, преко овог одељења.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ