Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости К О Н К У Р С А ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

К О Н К У Р С А ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ШИД

Комисија за доделу стипендија

Број: 67-9/II-07-2015

Дана, 16.10.2015. године

ШИД

На основу одредбе члана 17. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Службени лист општине Шид", бр. 6/2015), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Шид, дана 16.10.2015. године,  донела је Одлуку о расписивању

К О Н К У Р С А

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија за школску 2015/2016. годину.

II

Право на стипендију могу остварити студенти који су уписали једну од година (од прве до последње) студија првог степена  - основне академске или основне струковне студије и студије другог степена – дипломске академске студије (мастер), да током студија нису обнављали годину и да имају пребивалиште на територији Општине Шид, нису у радном односу, немају статус апсловента.

Редослед кандидата за доделу стипендије утврђује се на основу:

  1. дефицитарнoсти занимања;
  2. постигнутог успеха у студирању, односно у средњој школи;
  3. прихода у домаћинству;
  4. уписане године студија.

Листу дефицитарних занимања , за сваку годину, утврђује Председник Општине на основу исказаних потреба Општинске управе општине Шид и Националне службе за запошљавање – Испостава Шид.

Под постигнутим резултатима, за студенте прве године, подразумева се просек постигнут током четворогодишњег школовања, за студенте друге и сваке наредне године факултета подразумева се просек постигнут током студија и да током студија није губио годину.

Приходи у домаћинству утврђују се:

1. на основу члана 19. Закона о финансијској подршци породици са децом у складу са решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.: 401-00-56/8/2015-12 од 14.09.2015. године, и то као: приходи по члану домаћинства до 8.212,22 динара и 2,83 динара по основу пољопривреде, за самохрана домаћинства до 9.854,66 динара и 3,40 динара по основу пољопривреде, 6,60 динара за домаћинства која остварују приход само од пољопривреде и 7,93 динара за самохрана домаћинства која остварују приход само од пољопривреде;

2. као приходи већи од прихода утврђених чланом 19. Закона;

3. као приходи по члану домаћинства преко 10.000 динара.

III

Поред пријаве на конкурс, подносе се и следећа документа:

- уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија,

- уверење о висини просечне оцене током студија,

- уверење о приходима у домаћинству,

- уверење да током студија није обнављао годину,

- уверење о пребивалишту или фотокопију личне карте.

IV

Kонкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општине Шид и на сајту општине Шид.

V

Пријаве на Конкурс се предају у Општинској управи Општине Шид у Услужном центру: ул. Цара Лазара бр.7.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће се разматрати.

VII

Oдлука о додели стипендија биће објављена на огласној табли Општине Шид .

VIII

Конкурс је истакнут и објављен на огласној табли општине Шид на дан 19.10.2015. године и траје 15 дана од дана објављивања.

 

ПРЕДСЕДНИК

Снежана Момирски

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости К О Н К У Р С А ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ