Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 612-5/IV-07-2015

Дана, 16.10.2015. године

ШИД

 

На основу одредбе члана 3. Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини („Сл.лист АПВ", бр. 1/2013“) и 11. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 6/15), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

I

Расписује се Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у школској 2015/2016. години.

Проценат субвенције за регресирање трошкова превоза одређује Закључком начелник Општинске управе у зависности од висине средстава добијених од Покрајинског секретаријата и броја студената који испуњавају услове Конкурса.

II

Право на на надокнаду трошкова превоза имају студенти који свакодневно путују на релацији општина Шид-место студирања.

Право на регресирање трошкова превоза студената у међуградском саобраћају остварује се за текућу школску годину, од средстава добијених од надлежног Покрајинског секретаријата за ове намене.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа,  који кумулативно испуњавају следеће услове:

-          имају пребивалиште на територији општине Шид,

-          свакодневно путују на међуградској релацији до установе високог образовања

-          нису корисници услуге смештаја у студентским центрима

-          школују се на терет буџета

-          први пут уписују годину студија

-        нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација

Право на регресирање трошкова превоза немају апсолвенти и студенти трећег степена (докторске академске студије).

III

Уз захтев за финансирање трошкова превоза подноси се следећа документација:

1-лична изјава (образац изјаве се добија у служби уз захтев):

а) да свакодневно путује на релацији од места становања до високошколске установе

б) да није корисник услуга смештаја у студентским центрима

ц) нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког  фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

2-фотокопија месечне карте или потврда превозника да студент свакодневно путује са износом цене месечне карте,

3-фотокопију важеће личне карте односно штампане податке са електронске личне карте

4-потврду високошколске установе у којој јасно мора да буде назначено:

а) да студент први пут уписује годину студија

б) да се студент школује на терет буџета

5-фотокопију студентске књижице односно индекса (да се виде лични подаци и оверен семестар)

6-фотокопија текућег рачуна.

IV

Конкурс је истакнут и објављен на огласној табли општине Шид и на сајту општине Шид на дан 19.10.2015. године и траје 15 дана од дана објављивања.

V

Захтеви са пратећом документацијом се подносе у Општинској управи Општине Шид Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.

VI

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

 

НАЧЕЛНИК

Ромко Папуга, дипл. правник 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ