Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2016. ГОДИНИ

На  основу члана 3. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средства из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14 и 1/15), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта, дана 18.01.2016.расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2016. ГОДИНИ

       Одлуком о буџету општине Шид за 2016. годину обезбеђена су средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области спорта који су од значаја за општину Шид и који својим квалитетом доприносе афирмацији спорта .

           Средства по овом Конкурсу се додељују за пројекте и програме из области спорта који се по својој садржини односе на:              

1.остваривање редовних (конкретних) програма из области спорта:

- програми којим се реализује функционисање организације у области спорта у погледу редовних активности (трошкови котизације, трошкови превоза, трошкови организације такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови лекарских прегледа...);

2.програме усмерене на:

-активности којима се доприноси развоју спорта у областима дечјег и омладинског, женског и спорта особа са инвалидитетом;

-организовање или учешће на спортским такмичењима и манифестацијама од посебног значаја за локалну самоуправу;

-награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта на територији локалне самоуправе;

-коришћење спортских хала и спортских сала установа чији је оснивач локална самоуправа или објеката у државној својини чији је корисник локална сaмоуправа или установа на територији локалне самоуправе за спортске активности и доделу термина за тренирање ученицима у систему спорта;

-санацију, адаптацију и опремање постојећих спортских објеката;

-набавку недостајуће опреме и реквизита;

-друге програме којима се доприноси развоју спорта у Шиду.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

            1. Спортске организације регистроване као удружења у складу са Законом о спорту (''Сл. гласник РС'', број 24/11 и 99/11), чије је седиште на територији Општине Шид, која обављају регистровану делатност на територији Општине Шид, и којe учествују у неком систему такмичења, а чијих најмање 70% од броја чланова по свакој селекцији имају пребивалиште на територији Општине Шид;

            2. Спортски савези и друштва у складу са Законом о спорту;

            3. Установе - установе за спорт и школе спорта.

            Правна лица из претходног става овог Конкурса под редним бројем 1. морају бити чланови гранских спортских савеза утврђених Правилником о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији.

            Правна лица под редним бројем 1 и 2 из претходног става, треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

- да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу решење о регистрацији код надлежног органа, и то до 12. априла 2012. године фотокопију решења Министарства, а након тога и фотокопију решења о превођењу у АПР;

- да имају искуство у реализацији пројекта за који подносе захтев.

            Предложени програми треба у погледу квалитета, садржине и природе да испуњавају следеће критеријуме:

 

- да су у оквирима општег интереса у области спорта, утврђеног законом;

- да су од интереса за Општину Шид или од ширег регионалног значаја;

- да су у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;

- да имају значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Општини Шид;

- да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

-да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма;

- да се, по правилу, рализују у текућој години.

            Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.

            Програми се морају реализовати на територији Општине Шид, осим активности које се односе на такмичења по билтену такмичења гранског савеза.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

 

              Пријава на конкурс подноси се Комисији од 18.01.2016.на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације закључно са 01.02.2016.године до 15.00  часова.

              Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком на адресу: Општинска управа општине Шид, са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта“, Шид, Карађорђева 2).

            Уз пријаве на Конкурс подносе се:

1. образац пријаве за учешће на конкурсу;

2. решење о регистрацији код надлежног органа, и то - до 12. априла 2012. године фотокопију решења Министарства, а након тога и фотокопију решења о превођењу у АПР;

3. акт о заступању;

4. ПИБ, број рачуна и име банке код које се организација води (копија потврде о извршеној регистрацији и копија рачуна Банке);

5. билтен такмичења надлежног Савеза за такмичарску годину;

6. копија Статута, овереног од стране надлежног државног органа;

7. копије лиценци за тренере и копије тренерске легитимације;

8. копија књиге чланова, са категоријом чланства;

9. списак лиценцираних играча, са укупном бројем;

10. записник са последње годишње скупштине – копија;

11. циљ пројекта, опис пројекта, финансијски план и податке о особи одговорној за спровођење пројекта;

            Учесници на конкурсу уз пријаву, прилажу документацију прописану конкурсом, као и додатну документацију на захтев Комисије.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Општине Шид, или са званичне интернет странице Општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

            Пријаве које се не доставе на прописаноом обрасцу, доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електроноском поштом, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

            Неће се разматрати ни пријаве подносилаца који нису испунили обавезу о извештавању о утрошку средстава добијених из буџета општине Шид, односно који нису испунили обавезе из уговора закљученог са Општином Шид.

            Конкурсна документација се не враћа.

     Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

            На основу коначне Одлуке о додели средстава закључује се уговор са корисником средстава.

            Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2016. години.

           

      У Шиду.                                                                                  

     Дана:18.01.2016. године

    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

     Вујадин Васић           

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2016. ГОДИНИ