Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката („ Сл. гласник РС" број: 96/15) и члана 20. став 1. Одлуке о организацији Општинске управе општине Шид („Сл. лист општина Срема" број: 25/08, 30/08, 39/09, 38/11 и „Сл. лист општине Шид“ број 8/14),  Начелник Општинске управе општине Шид,  на предлог грађевинске инспекције доноси

И З М Е Н Е  П Р О Г Р А М А

ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

Члан 1.

У Програму пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 19/15)  члан 2. став 2. мења се и гласи:

„Попис и евиденцију објеката из члана 1. овог Програма врши грађевинска инспекција Оштинске управе општине Шид и пописивачи које ће обезбедити понуђач изабран ускладу са Законом о јавним набавкама.“

У истом члану став 3. и 4. бришу се.

 

Члан 2.

            У члану 3. став 1. речи „Комисије за попис“ мењају се речју „пописивачи“.

           

Члан 3.

            У члану 4 став 1. алинеја 1. речи  „пописним Комисијама“ мењају се речју „пописивачима“.

У истом члану и ставу  алинеја 3. речи „пописних Комисија“ мењају се речју „пописивача“.

Члан 4.

            Члан 5. мења се и гласи:

„Задатак пописивача је да:  

-          изврше евидентирање незаконито изграђених објеката на обрасцу – појединачном пописном листу чију садржину прописује министар надлежан за послове грађевинарства,

-          поступају по инструкцијама, примедбама и налозима грађевинског инспектора,

-          пре почетка пописа преузму из Оделења за урбанизам, стамбено-комунално и имовинско –правне послове евиденцију предмета која се односи на пријаву легализације бесправних објеката,

-          да попишу све грађевинске објекте који се налазе на парцели која се пописује, а према инструкцији добијеној од грађевинског инспектора,

-          да прецизно утврде податке о власнику парцеле, власнику објекта, намени и спратности објекта,

-          врше евидентирање записника у попису аката,

-          да предају уредно попуњене и потписане записнике грађевинској инспекцији идућег дана по сачињавању истог,

-          да за време пописа носе идентификационе картице које су у обавези да покажу при уласку на парцелу,

-          у случају да буду спречени да уђу на локацију на којој врше попис дужни су да без одлагања обавесте грађевинску инспекцију о насталом проблему.“

Члан 5.

            У члану 7. речи „Комисија за попис“ мењају се речју „пописивача“.

Члан 6.

            У члану 8. став 1. алинеја 1. речи „Комисији за попис која се легитимише“ мењају се речима „пописивачима који се легитимишу“.

У истом члану став 1. алинеја 2. и 4. реч „Комисији“ мења се речју „пописивачима“

Члан 7.

Ове Измене Програма ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и интернет страници  Општине Шид.

 

Број:351-360/IV-15-1

Дана:19.01.2016.

Шид

НАЧЕЛНИК

Ромко Папуга, дипл. правник

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД