Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости Уредба о енергетски угроженом купцу

Уредба о енергетски угроженом купцу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности

Број: сл./2016

Датум: 11.02.2016. године
Шид

            Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид обавештава грађане да је Влада Републике Србије донела нову Уредбу о енергетски угроженом купцу која је ступила на снагу 01. јануара 2016. године.

            Уредбом су утврђени следећи критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца:

  1. Остварен укупан месечни приход домаћинства и то:

1) до 13.595,68 динара за домаћинства са једним чланом;

2) до 19.795,00 динара за домаћинства са два и три члана;

3) до 25.990,25 динара за домаћинства са четири и пет чланова;

4) до 32.684,20 динара за домаћинства са шест и више чланова.

                        Укупан месечни приход домаћинства обухвата сва примања и приходе који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ, у смислу закона којим се уређује област социјалне заштите и прописа донетих на основу тог закона.

            Поред прихода, услов за стицање статуса угроженог купца је да не поседује другу стамбену јединицу, осим стамбене јединице која по структури и површини одговара потребама домаћинства, сагласно пропису којим се уређују површински нормативи за станове у области социјалног становања на следећи начин:

Величина домаћинства              Површина по домаћинству              Површина по члану

            1-члано                                         22-30м2                                              22-30м2

            2-члано                                         30-42м2                                              15-21м2

            3-члано                                         40-55м2                                              13,3-18,3м2

            4-члано                                         50-65м2                                              12,5-16,2м2

            5-члано                                         62-75м2                                              12,4-15м2

            6-члано                                         75-85м2                                              12,5-14,2м2


            За свако увећање броја чланова, преко шесточланог домаћинства, површине из табеле овог члана се увећавају за 6м2.

       2.  Број чланова домаћинства

       3.  Имовно стање

            Начин доказивања испуњености услова:

            1. Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка уз захтев прилажу:

-        оверен препис акта којим је утврђено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак

-        последњи рачун за електричну енергију

            2. Остали грађани уз захтев прилажу следеће доказе:

            1) о пребивалишту и сродству за подносиоца захтева и чланове домаћинства (фотокопија личне карте, извод из матичне књиге рођених (ИМКР), уверење о пребивалишту, извод из матичне књиге венчаних (ИМКВ), изјавa два сведока датa пред надлежним органом и други докази прописани законом којим се уређује општи управни поступак);

            2) о укупним месечним примањима и приходима (чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца и др.), уверење надлежног органа за децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослено лице, односно корисника новчане накнаде по прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености, уверење надлежне јединице Националне службе за запошљавање;

            3) доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;

            4) уверење управе јавних прихода из места пребивалишта и из места рођења;

            5) последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас.

            У случају да подносилац захтева нема уговор о продаји електричне енергије или природног гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна исправа или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

            Докази се прибављају за месец који претходи месецу подношења захтева, осим ако посебним прописом није другачије уређено.

            3. Стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања:

            Уз захтев подноси се одговарајућа медицинска документација, као доказ да члану домаћинства које тражи статус енергетски угроженог купца због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса, може бити угрожен живот или здравље.

            Поред медицинске документације, подносилац захтева уз захтев прилаже и последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас.

            У случају да подносилац захтева нема уговор о продаји електричне енергије или природног гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна исправа или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

            Угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије на следећи начин:

1) за електричну енергију, за све месеце:

(1) за домаћинство са једним чланом од 120 kWh месечно;

(2) за домаћинство са два и три члана од 160 kWh месечно;

(3) за домаћинства са четири и пет чланова од 200 kWh месечно;

(4) за домаћинства са шест и више чланова од 250 kWh месечно.

            Захтеви за стицање статуса угроженог купца подносе се у Услужном центру Општине Шид, адреса Општина Шид, Цара Лазара бр. 7, 22240 Шид.

 

РУКОВОДИЛАЦ

Снежана Бунић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости Уредба о енергетски угроженом купцу