Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТЕБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ Шид

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТЕБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:401-25/III-16

Датум,04.04.2016

Ш  и  д

 

 

            На основу одредбе  члана    46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07), члана  59. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид“ број :18/15-пречишћен текст),  члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), а у вези члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима  за доделу средстава Националним саветима националних мањина  чији је језик у службеној употеби на територији општине Шид („Сл.лист Општине Шид“ број: 2/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 04.04.2016. године, донело следеће

РЕШЕЊЕ 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА

 НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТЕБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ Шид

I

            Општинско веће општине Шид врши расподелу средстава  за  финансирање следећих  пројеката:

            1.НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУСИНА, Руски Крстур- пројекат Припреме за манифестацију „Пришли нам Русадља“ и гостовања.

            ИЗНОС ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:175.000,00 ДИНАРА.

            2.НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУСИНА , Руски Крстур- пројекат Редован рад подручне канцеларије Националног савета русинске националне мањине  Шид за 2016. годину

            ИЗНОС ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:175.000,00 ДИНАРА

            3.НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ,Нови Сад-пројекат Реконструкција и адаптација  зграде  Словачког културно просветног друштва Ердевик

            ИЗНОС ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:450.000,00 ДИНАРА

            УКУПАН ИЗНОС ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ: 800.000,00 ДИНАРА.

            2.Након коначности Решења  о расподели средстава,  приступиће се  закључивању уговора о финансирању  или суфинансирању пројекта са изабраним подносиоцима.

            3.Национални Савет коме су пренета средства дужан је да наменски користи средства  добијена из буџета општине Шид,  а набавку добара , услуга или радова у оквиру тих средстава мора вршити у складу са Законом.

            Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној години.

            4.Корисници средстава дужни су да у року од 15. дана по завршетку пројекта за која су им додељена буџетска средства, а најкасније  до расписивања Конкурса  за доделу средстава за наредну годину, поднесу Извештај о реализацији пројекта и доставе доказе  о наменском трошењу  финансијских средстава Општинском већу општине Шид.

            Извештај о реализацији пројекта подноси се Општинском већу општине Шид на обрасцу“Извештај о реализацији пројекта националног савета националних мањина  чији је језик у службеној употреби на територији општине Шид (Образац број 2.)

            Извештаји се подносе у штампаном облику, предајом у пријемну канцеларију Општинске управе општине Шид или поштом.

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Решења подносиоци пријаве имају право жалбе Општинском већу општине Шид  у року од 8 дана од дана пријема истог.

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТЕБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ Шид