Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП „Водовод“ Шид Инфо Kонкурси КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид и члана 28 став 2. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број 36/06, а у вези тачке 3. Решења о образовању Комисије за расподелу средстава верским заједницама број: 02-9/III-13 од 25.03.2013. и 29.07.2014. године, Комисија за расподелу средстава верским заједницама дана 14.04.2016. године расписује
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I


Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

II


Средства која се додељују по овом конкурсу планирана су у буџету општине Шид на позицији 128, а цркве и верске заједнице из тачке 1. овог конкурса могу поднети пријаву ради доделе средстава за:
-          инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима,
-          изградњу нових црквених храмова
-          обнову постојећих црквених храмова,
-          обнову парохијских домова,
-          одржавање верских објеката и
-          реализацију културних и научних програма

III


Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама и које делују на територији општине Шид, а приликом расподеле средстава предност ће имати цркве са већим бројем верских објеката.

IV

Конкурс и формулар за пријаву налазе се и могу се преузети на сајту Општине Шид, www.sid.rs  и у Услужном центру Општинске управе општине Шид, Цара Лазара број 7, сваког радног дана у термину од 07.30 до 14.30 часова, а ближе информације се могу добити у Канцеларији за локални економски развој, зграда Општинске управе општине Шид, Карађорђева број 2, I спрат, соба број 13.

V


Пријава са потребном документацијом предаје се у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општина Шид, Карађорђева 2, за Комисију за расподелу средстава верским заједницама са назнаком „За Конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама“ у периоду од 14.04.2016. године до 22.04.2016. године, најкасније до 15 часова.

VI


На основу предлога Комисије за расподелу средстава верским заједницама коначно решење о расподели средстава црквама и верским заједницама донеће Општинско веће општине Шид.

VII


Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су му додељена као и да на крају календарске године Комисији за расподелу средстава верским заједницама поднесе финансијски извештај о наменско утрошеним средствима са одговарајућом документацијом.

 

У Шиду, 
Дана:  14.04.2016.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Никола Васић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП „Водовод“ Шид Инфо Kонкурси КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД