Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове
Општине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне
средине, Општинска управа Општине Шид, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу
члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр.135/04,
36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је у поступку одлучивања о потреби процене утицаја
на животну средину донето решење да није потребна процена утицаја на животну
средину: Пројекта МРС ШП ''Кукујевци'', део гасовода средњег притиска кроз
Кукујевце и део дистрибутивне гасне мреже Кукујевци и Бачинци, на територији
општине Шид, носиоца пројекта: Јавно предузеће за транспорт, складиштење,
дистрибуцију и трговину природног гаса ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, ул. Народног
Фронта бр.12 Нови Сад.
За планиране карактеристике пројекта уз примену важећих техничких
норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте
објеката, као и уз одговарајуће мере заштите и поштовање посебних услова других
органа и организација не очекује се негативни утицај на чиниоце животне средине у
току извођења и коришћења пројекта.
Увид у решење, податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се
извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у
канцеларији бр.7 у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.
Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 15 дана од дана
објављивања Обавештења о доношењу решења могу изјавити жалбу Покрајинском
секретаријату за урбанизам, грађевину и заштиту животне средине у Новом Саду,
преко овог одељења.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ