Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости Просторни план подручја посебне намене ФРУШКА ГОРА

Просторни план подручја посебне намене ФРУШКА ГОРА

Рани јавни увид: Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“

FRUSKA GORA

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 10/16), приступило се изради Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ (у даљем тексту: Просторни план). Упоредо са израдом Просторног плана, приступило се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 10/16).

   Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

   Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

   Просторни план подручја посебне намене се доноси за подручје која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите пpocтopa због природних, културно – историјских и амбијенталних вредности, у складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

   Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник PC“, број 88/10, у даљем тексту: ППРС) и Регионалним просторним планом АПВ („Службени лист АПВ“, број 22/11, у даљем тексту: РПП АПВ), утврђује се обавеза израде просторних планова подручја посебне намене „за просторне целине чију посебност одређује једна или више опредељујућих намена, активности или функција у простору које су од републичког интереса и то за: подручје националног парка и друго подручје природног добра и подручје непокретног културног добра од изузетног значаја изван грађевинског подручја насеља.“

ППППН ФГ – Текстуални део
ППППН ФГ - Графички део - Намена
ППППН ФГ - Графички део - Заштита
Одлука о изради Плана-ППППН Фруска гора
Одлука о изради СПУ-ППППН Фруска гора

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости Просторни план подручја посебне намене ФРУШКА ГОРА