Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ШИДСКЕ ОПШТИНЕ О ПОСТУПАЊУ У ЦИЉУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД, ПО ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ШИДСКЕ ОПШТИНЕ О ПОСТУПАЊУ У ЦИЉУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД, ПО ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ШИД

Општинскауправа

Одељењезаурбанизам, комунално – стамбене и

имовинско – правнепослове, Службазаурбанизам,

обједињену процедуру и заштиту животне средине

Број : Сл. 1 / 2016 – 05

Дана : 10. 08. 2016. Год.

Ш И Д, ул.Карађорђевабр. 2

тел. 022 / 714 – 048

ПРЕДМЕТ:  ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ШИДСКЕ ОПШТИНЕ О ПОСТУПАЊУ У ЦИЉУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД, ПО ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Поштовани,

У циљу побољшања рада Одељења и боље комуникације са странкама (грађанима Шидске општине) заинтересованим за исходовање потребних дозвола за градњу, у оквиру Обједињене процедуре, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, достављам Вам предлог званичног ОБАВЕШТЕЊА за грађане, које би се даље могло проследити јавним гласилима, медијима, огласити на општинској огласној табли (на табли нашег Одељења), као и допунити на општинском сајту.   

У Шиду, 10.08.2016.год.

Руководилац Oдељења:

Гордана Митић, дипл.инж.арх.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ШИД

Општинска управа

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и

имовинско – правне послове,

Служба за урбанизам, обједињену процедуру и

заштиту животне средине

Народна скупштина Републике Србије је у децембру 2014. године усвојила измене и допуне Закона о планирању и изградњи, које имају за циљ побољшање услова за инвестирање, поједностављење и убрзање прописаних процедура за грађење објеката.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ШИД

О

ПОСТУПКУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ГРАЂЕЊЕ И УПИСУ ОБЈЕКАТА У РГЗ СЛУЖБИ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ШИД

ПО ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Сајт за ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ:https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home

 

Обједињена процедура

Обједињена процедура је прописана Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије“, број 113/15) и Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник Републике Србије“, број 113/15).

УПУТЕ ЗА ГРАЂАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

О

НАЧИНУ ПОСТУПАЊА И ДОНОШЕЊА ДОКУМЕНАТА ЗА ГРАЂЕЊЕ

У ОБЈЕДИЊЕНОЈ  ПРОЦЕДУРИ

      На пословима израде потребне документације за све врсте докумената и дозвола за градњу, ПОТРЕБНО је да СТРАНКЕ ангажују овлашћене и лиценциране Пројектне Бирое или Привредна друштва, која се баве пројектовањем и геодетским пословима, за које документацију израђују лиценцирани и овлашћени пројектанти из свих области (који у домену својих области учествују у изради пројектно-техничке документације), као и геодетских послова, која чини пројектну документацију у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени Гласник РС“, бр. 23/15 и 77/15) .

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни општински орган у оквиру општинске управе Шид, и то:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ, ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  (канцеларија бр.7)

у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да, на једном месту, поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.


У ТАБЕЛИ 1. су наведена сва овлашћена и лиценцирана привредна друштва, пројектантски и геодетских бирои, који се баве  израдом геодетске и пројектне документације потребне за исходовање дозвола по обједињеној процедури (у овом моменту евидентираних на територији општине Шид), и то :

ПРОЈЕКТНИ БИРОИ
 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Ред. бр. Назив радње Име и презиме предузетника Место Улица и број
1 Радња за пројект., извођење грађевинских радова и услуге "НПВ ИНЖЕЊЕРИНГ" Ненад Вученовић Шид Карађорђева 21
2 Агенција за некретнине, архитектонске делатности и услуге Маја Стојковић Шид Трг Републике 24
3 Пројектни биро у услуге "КОВАЧЕВИЋ ПРОЈЕКТОВАЊЕ" Биљана Ковачевић Шид Цара Лазара 12
4 Инжењерско архитектонске делатн.и техн.саветовање "WIN-INGOPRO" Ђорђе Марковић Шид Кнеза Милоша 62/51
5 СЗТР "ЛМТ" Миленко Теј Шид Војводе Степе Степановића 41
6 Пројектни биро "PALANSKY" Милан Лисица Шид Масарикова 68
7 Биро за планирање, пројектовање и инжењеринг "УРБИС" Пецо Божиновски Шид Светог Саве 17
8 Пројектни биро "ГРМИНГ" Милан Грчић Шид Змај Јове Јовановића 51
9 Пројектни биро "AKVA INŽENJERING" Миодраг Марјановић Шид Светог Саве 145
         
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
Ред. бр. Назив привредног друштва Име и презиме заступника Место Улица и број
1 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT DOO ŠID Јосип Логарушић Шид Кнеза Милоша 2/1
2 JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA URBANIZAM ŠID SA PO ŠID Милан Јандрић Шид Кнеза Милоша 2/1
3 PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE L.V.D. INŽENJERING DOO ŠID Ненад Димитријевић Шид Саве Шумановића 125 А
4 DRUŠTVO ZA PROJEKT.I IZVODJENJE GRADJEV.RADOVA VUKADINOVIĆ INŽENJERING DОО ŠID Миленко Вукадиновић Шид Светог Саве 2-6
5 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE AVS-PROPERTIES DOO ŠID Давид Савановић Шид Златка Шнајдера 2
         
ГЕОДЕТСКИ БИРОИ
 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Ред. бр. Назив радње Име и презиме предузетника Место Улица и број
1 Геодетски биро "ГЕОКОД САВИЋ" Душко Савић Шид Светог Саве 2-6
2 Агенција за геодетске послове, трговина и услуге "ГЕОПРОСТОР" Вукашин Шуша Шид Кнеза Милоша 64
3 Геодетски биро "GEOPLAN R&B" Ранко Стојић Шид Цара Душана 8
         
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
Ред. бр. Назив привредног друштва Име и презиме заступника Место Улица и број
1 GEO-PROJEKT SM DOO ZA GEODEZIJU I INŽENJERING SREMSKA MITROVICA Мирослав Мирковић Сремска Митровица Променада 14 - канцеларија у Шиду, ул. Карађорђева бр.21/1, геодета: Љубомир Валентировић


 


Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни општински орган у оквиру општинске управе Шид, и то:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ, ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  (канцеларија бр. 7)

      Одељење је надлежно за све послове у вези са: изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

     Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да, на једном месту, поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

ПРЕПОРУКА ГРАЂАНИМА:

    СТРУЧНО израђена ГЕОДЕТСКА и ПРОЈЕКТНА документација, са приложеним Уплатницама за подношење захтева и доношење решења, као и доказима о плаћеним другим административним таксама, доприносима или условима добијеним од надлежних институција и предузећа за пратећу инфраструктуру, представљају ПРЕДУСЛОВ за бржу и ефикаснију електронску обраду пристиглих предмета НАДЛЕЖНОМ ОПШТИНСКОМ ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ ШИД (канцеларија бр. 7).

    Сва потребна документација која се обрађује у Одељењу,  доставља се у електронском облику (у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, и важећим Правилницима за конкретне врсте предмета), такође, потребно је да сва документација буде уредно електронски потписана од стране обрађивача и ангажованих заступника, са приложеним и овереним Опуномоћењима, који у име инвеститора подносе захтеве.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Напред наведено чини предуслов за брз и ефикасан рад у Одељењу на пристиглим и поднетим Захтевима за решавање  предмета, и то (у складу са обједињеном процедуром) електронским  путем, при чему је од стране обрађивача у Одељењу, могуће испоштовати законске рокове предвиђене за обраду различитих врста предмета о којима се стара Одељење. На тај начин се обезбеђује ефикасан и брз рад у Одељењу. Такође, елиминише се могућност за погрешно и неадекватно подношење Захтева,  достављањем непотпуне документације, уз евидентирање формалних грешака при подношењу захтева, при чему обрађивачи у Одељењу губе драгоцено време на објашњавања странкама, овлашћеним заступницима странака, пројектантима и геодетима о учињеним пропустима, што доводи до евнтуалног пролонгирања рокова, за које Одељење сноси одговорност према надлежном Министарству Републике Србије.

Предмети који нису ПОДНЕТИ у складу са напред наведеним (у складу са важећим Законом и Правилницима), се по Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 22/15 и 89/15), као и упутствима за рад на предметима, услед поштовања законских рокова од стране запослених (на тим пословима) у Одељењу, морају одбацити, и од стране Одељења, донети Закључци о одбацивању истих.

Руководилац Oдељења:

Гордана Митић, дипл.инж.арх.

КОНТАКТИ:

Назив надлежне службе за спровођење обједињене процедуре, у оквиру Општинске управе Шид: Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско – правне послове,Служба за урбанизам, обједињену процедуру изаштиту животне средине (канцеларије бр. 7 и 8)

Руководилац Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско – правне послове,Служба за урбанизам, обједињену процедуру изаштиту животне средине: Гордана Митић, дипл.инж.арх.

контакт телефон: 022/ 714-048,

е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф Одељења: Драган Петровић, дипл.инж.грађ.

контакт телефон: 022/ 714-048,

e–mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

За све додатне информације, можете се обратити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине, као органу надлежном за спровођење обједињене процедуре на:

Адреса седишта: ШИД, Карађорђева, број 2
Матични број:
Порески идентификациони број:

Телефон: 022/712-122

e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време Општинске управе Шид, за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине општине Шид  је од 7,00 до 15,00 часова.

Захтеви за одређену фазу обједињене процедуре (локацијски услови, грађевинска дозвола, реконструкција, адаптација, употребна дозвола и др.), подносе се Општинској управи Шид, Одељењу за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, попуњавањем одговарајућег захтева кроз Централизовани информациони систем за електронско подношење пријава.

Систему за електронско подношење пријава, приступа се преко интернет презентација:

 • Агенције за привредне регистре
 • Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • Општинска управа Шид:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На наведеним сајтовима могу се пронаћи сва потребна техничка и корисничка упутства за подносиоце захтева.

ОСТАЛО:

Упутство - Формати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у.

Упутство за пројектанте о начину креирања, достављања и потписивања техничке документације која се размењује у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП).

Обавештење о овоме, као и само упутство, налази се на сајту gradjevinskedozvole.rs

Електронска грађевинска дозвола - УПУТСТВА

НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ ПОДНОСИЛАЦА ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

 • доказ о плаћеној републичкој административној такси,
 • доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
 • доказ о плаћеној накнади трошкова органа општине Шид

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - ускл. дин. изн., 55/12 - ускл. дин. изн., 93/12, 47/13 - ускл. дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15 - ускл.дин.изн., 83/15 и 112/15) и износи:

 • за издавање локацијских услова: 300,00 дин. (тариф. бр. 1.);
 • за издавање грађевинске дозволе: 1.070,00 дин. за изградњу (тариф. бр. 1. и 165. став 1. тачка 2.), односно у износу од 685,00 дин. за реконструкцију, доградњу, надградњу, адаптацију и др. (тариф.бр. 1. и 165. став 2.);
 • за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи: 1070,00 дин. за изградњу објекта (тариф. бр. 1. и 165. тачка 2.), односно износ од 560,00 дин. за изградњу економског објекта (тариф. бр. 1. и 165. тачка 1.), односно износ од 685,00 динара за извођење радова на постојећем објекту (тариф. бр. 1. и 165. став 2.);
 • за издавање употребне дозволе: 300,00 дин. (тариф. бр. 1.) + 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова (тариф. бр. 170. став 3.);
 • за издавање решења којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад: 300,00 дин. (тариф. бр. 1) + 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно радова (тариф. бр. 170. став 2.);
 • за потврду пријема изјаве о завршетку израде темеља: 1.530,00 дин. (тариф. бр. 164.);
 • за пријаву радова: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
 • за изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
 • за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
 • за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
 • за измену издатог решења: 800,00 дин. (тариф.бр.1. и 9.).

Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 48-049, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15) и износи:

 • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00 динара;
 • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00 динара;
 • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије "А" и "Б" 3.000,00 динара;
 • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије "В" и "Г" 5.000,00 динара;
 • за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
 • за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
 • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00 динара;
 • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00 динара;
 • за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.
 • Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97 са позивом на број 46-51089400, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА ЗА ПОДРШКУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Обавештавамо вас да су у пет регионалних развојних агенција у Републици Србији основани Центри за подршку електронске обједињене процедуре, као подршка локалним самоуправама и инвеститорима, коју пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са НАЛЕД-ом.

Центри су формирани у циљу пружања директне помоћи подносиоцима захтева, инвеститорима, надлежним органима и имаоцима јавних овлашћења.

Наведеним центрима ћете моћи да се обратите за помоћ, савет и поставите питања која се тичу функционисања електронског система издавања грађевинских дозвола - Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП).

Контакт телефони и емаил адресе регионалних развојних агенција којима се можете обратити су:

- Регионална развојна агенција Срем, Главна 172, 22400 Рума, 022 470 910, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац, 034 302 703, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Регионална развојна агенција Златибор, д.о.о., Петра Человића бб, 31000 Ужице, 031 510 098, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац, 016 315 01 21, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- РАРИС - Регионална агенција за развој источне Србије, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, 019 426 377, 019 426 376, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРИЛОГ

ВРСТЕ ПРЕДМЕТА обухваћене ОБЈЕДИЊЕНОМ ПРОЦЕДУРОМ:

РСТЕ ПРЕДМЕТА обухваћене ОБЈЕДИЊЕНОМ ПРОЦЕДУРОМ:

А/ Локацијски услови

Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке документације. Локацијски услови се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру.

Уз захтев за издавање локацијских услова подноси се:

• идејно решење будућег објекта, односно дела објекта. Садржина идејног решења је одређена Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 23/2015 од 2.3.2015. године, а ступио је на снагу 3.3.2015.).

• доказ о плаћеној административој такси

Након провере испуњести формалних услова, надлежни орган по службеној дужности прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра:

1) копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву, у дигиталној и аналогној форми;

2) извод из катастра водова, у дигиталној и аналогној форми, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег објекта;

3) податке о површини парцеле, односно парцела, које прибавља увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности, осим за линијске објекте.

Ако се локацијски услови могу утврдити увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да их изда у року од пет радних дана од дана пријема захтева из члана 6. овог правилника, у складу са прописом којим се уређује издавање локацијских услова, и да о томе обавести подносиоца захтева.

Ако се локацијски услови не могу издати увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да у року од 5 радних дана од дана пријема захтева за њихово издавање:

1) обавести подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова од ималаца јавних овлашћења, уз налог да изврши уплату тих трошкова пре преузимања локацијских условa, и

2) проследи имаоцима јавних овлашћења, чије услове за пројектовање и прикључење треба да прибави у зависности од класе и намене објекта, захтев за издавање тих услова и електронску копију документације из члана 6. став 2. и члана 9. став 1. овог правилника.

Надлежни орган је дужан да изда локацијске услове у складу са прописом којим се уређује издавање локацијских услова, у року од 5 радних дана од дана достављања услова за пројектовање и прикључење.

На локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана њиховог достављања.

Б1/  ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Саставни део захтева je и извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног пројектанта.

Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу. Уз захтев се прилаже:

1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања грађевинске дозволе;

3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:

1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом;

2) уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји;

3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;

4) извештај ревизионе комисије, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине;

5) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;

6) сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;

7) уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, закључен у складу са законом којим се уређује надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;

8) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од две стамбене јединице.

Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из листа непокретност која је предмет захтева.

Надлежни орган не прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу:

1) испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката, односно подземни делови комуналне инфраструктуре;

2) изнад које се граде високонапонски далеководи, односно изнад којих ће се наћи елисе ветротурбина које се граде;

3) на којој се гради комунална инфраструктура, ако се гради у регулацији постојеће саобраћајнице;

4) у другим случајевима у којима је право грађења успостављено законом, без обавезе претходног уређења имовинско-правних односа са власником парцеле.

Надлежни орган доноси решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана подношења захтева.

Подносиоцу захтева доставља се грађевинска дозвола у року од 3 дана од дана доношења.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.

На решење о грађевинској дозволи и решење о одбијању захтева подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8дана од дана достављања решења.

Б2/  ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА

Поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона покреће се подношењем захтева надлежном органу.

Чланом 145. Закона о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/2014) је одређено да грађење објеката из члана 2. тач. 24) и 24а) овог закона, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења грађевинских радова, промена намене уз извођење грађевинских радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kv, 20 kv и kv вод, типске трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv и 35 kv напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv и 35/04 kv до места прикључка на објекту купца (1 kv), 10 kv и 20 kv разводна постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типски топловодни прикључци, грађење зиданих ограда, врше се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Решење о одобрењу извођења радова се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 135. овог закона, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, а уредио је односе са јединицом локалне самоуправе у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну таксу.

Ц/ ПРИЈАВА РАДОВА

Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у складу са чланом 145. Закона, односно привременом грађевинском дозволом, врши се надлежном органу, најкасније осам дана пре почетка извођења радова.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве, као и:

1) доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате;

2) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије;

3) акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.

Пријава радова садржи датум почетка и рок завршетка грађења.

Надлежни орган без одлагања потврђује пријаву радова

Рокови за завршетак објекта почињу да теку од дана подношења пријаве.

Д/  ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И ЗАВРШЕТКА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља, одмах по завршетку њихове изградње.

Уз изјаву извођач радова обавезно подноси геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова.

Ако је подносилац уз пријаву радова доставио доказ из става 2, надлежни орган без одлагања потврђује пријем изјаве.

Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње.

Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве.

Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од три радна дана по пријему обавештења из става 2. овог члана изврши инспекцијски надзор изграђеног објекта у складу са Законом и да о резултатима тог надзора обавести надлежни орган.

Е/ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно дела објекта који представља техничкотехнолошку целину и може се као такав самостално користити у складу са овим законом. Технички преглед може се вршити и упоредо са извођењем радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Објекат за који је у складу са овим законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по претходно прибављеној употребној дозволи.

Поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу.

Уз захтев из става се прилаже:

1) пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

2) извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозвола;

3) доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада;

4) сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;

5) доказ о уплати административне таксе за издавање употребне дозволе;

6) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;

7) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене у складу са решењем из члана 145. Закона, као и у складу са решењем о привременој грађевинској дозволи.

Надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.

Подносиоцу захтева доставља се употребна дозвола у року од 3 дана од дана доношења.

На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања.

Ф) УКЊИЖБА ОБЈЕКТА И ДОДЕЛА КУЋНОГ БРОЈА

У року од 5дана од дана правноснажности употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:

1) употребну дозволу;

2) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;

3) елаборат геодетских радова за подземне инсталације

Орган надлежан за послове државног премера и катастра, у року од 7дана од достављања употребне дозволе доноси:

1) решење о кућном броју, ако је достављена употребна дозвола за ново изграђени објекат;

2) решење којим врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, у складу са издатом употребном дозволом.

ОСТАЛО

•           Адреса:                               Карађорђева 2

•           Телефон:                                 022/714-048

•           Е-mail:   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

•           Е-mail:   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Електронска грађевинска дозвола - УПУТСТВА

http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ШИДСКЕ ОПШТИНЕ О ПОСТУПАЊУ У ЦИЉУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД, ПО ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ