Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 111-77/IV-16

Датум: 01. децембар 2016. године

Шид

 

            Датум оглашавања: 01. децембар 2016. године.

            Датум истека рока за пријављивање: 16. децембар 2016.

 

            На основу члана 18.став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“; број: 68/15),  члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Сл.гласник РС“; број: 17/16) и члана 22. став 1.  Одлуке о организацији Општинске управе општине Шид („Сл.лист општина Срема“ број:  25/08, 30/08, 39/09, 38/11 и Сл. лист општине Шид број: 8/14“),  начелник Општинске управе општине Шид, расписује

 

И Н Т Е Р Н И  К О Н К У Р С

за попуњавање извршилачких радних места

у Општинској управи општине Шид

 

 За пријем у радни однос на неодређено време, 9 (девет) извршилаца, у Општинској управи општине Шид и то:

 I Орган у коме се раднo местo попуњава:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД, Карађорђева  бр .2 Шид

 

II Место рада: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД, Карађорђева бр.2 Шид.

 

III Радна места која се попуњавају:

 

1. Радно место: ИЗВРШИЛАЦ ЗА АДМИНСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ-ИНТЕРНИ ДОСТАВЉАЧ у Одељењу за општу управу- 1 извршилац.

 

Услови за рад на радном месту:

 Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

- ССС (IV степен  друштвеног или техничког смера), 5 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит (лицама која немају положен државни стручни испит биће, посебним актом, утврђена обавеза да га положе у одређеном року у складу са Законом).

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 - непосредно, кроз разговор са  кандидатима, уз симулацију конкретног проблема који се јавља на раднм месту који кандидат треба да реши:

- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима,

- знање рада на рачунару- практичним радом на рачунару.

 

2. Радно место: ИНТЕРНИ ДОСТАВЉАЧ- у Одељењу за општу управу-1 извршилац

 Услови за рад на радном месту:

 

Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),  кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

III степен, 1 година радног искуства.

 Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 - непосредно, кроз разговор са  кандидатима, уз симулацију конкретног проблема који се јавља на раднм месту који кандидат треба да реши:

- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима,

 

3. Радно место: РЕГУЛАТОР ПАРКИНГ ПРОСТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ИЗВРШИЛАЦ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ у Служби за техничке послове -1 извршилац

 

Услови за рад на радном месту:

 

Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),  кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

III степен, 1 година радног искуства.

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 - непосредно, кроз разговор са  кандидатима, уз симулацију конкретног проблема који се јавља на радном месту који кандидат треба да реши:

- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима,

 

4. Радно место:  СПРЕМАЧИЦА у Служби за техничке послове -1 извршилац

 Услови за рад на радном месту:

 Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),  кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

основно образовање, 6 месеци радног искуства.

 Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 - непосредно, кроз разговор са  кандидатима, уз симулацију конкретног проблема који се јавља на радном месту који кандидат треба да реши:

 

5. Радно место: ИЗВРШИЛАЦ ЗА ФИНАНСИЈСКУ КОНТРОЛУ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

у Одељењу за финансије - 1 извршилац.

 

Услови за рад на радном месту:

 Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),  кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

- Високо образовање стечено у образовном-научном пољу економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године-дипломирани економиста или дипломирани менаџер, 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит, (лицама која немају положен државни стручни испит биће, посебним актом, утврђена обавеза да га положе у одређеном року у складу са Законом).

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 - непосредно, кроз разговор са  кандидатима проверава се познавање прописа из области финансија;

- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима,

- знање рада на рачунару- практичним радом на рачунару.

 

6. Радно место: ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ИНВЕСТИЦИЈА у Одсеку за инфраструктуру - 1 извршилац.

 

Услови за рад на радном месту:

 Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),  кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

- Високо образовање стечено у образовном – научном пољу   техичко-технолошких наука  на студијама другог степена (дипломске  академске студије- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),  односно на основним студијама у  трајању од најмање четири  године –дипломирани грађевински инжењер, дипломирани инжењер архитектуре, 3 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит (лицама која немају положен државни стручни испит биће, посебним актом, утврђена обавеза да га положе у одређеном року у складу са Законом).

 Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- непосредно, кроз разговор са  кандидатима проверава се познавање прописа из области изградње и одржавања инфраструктурних објеката из надлежности локалне самоуправе

- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима,

- знање рада на рачунару- практичним радом на рачунару.

 

7. Радно место: ИЗВРШИЛАЦ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА,  САОБРАЋАЈА И  ИНФОРМАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ у Одсеку за инфраструктуру - 1 извршилац.

 

Услови за рад на радном месту:

 Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),  кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

- Високо образовање стечено на студијама првог степена у области

техничко-технолошких или природно-математичких наука  (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године) односно на студијама у трајању до 3 године – више образовање–грађевински инжењер,  информатичар, електро инжењер или економиста,  3 година радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит (лицама која немају положен државни стручни испит биће, посебним актом, утврђена обавеза да га положе у одређеном року у складу са Законом).

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 - непосредно, кроз разговор са  кандидатима проверава се познавање прописа из области грађевинског земљишта и путева у надлежности локалне самоуправе

- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима,

- знање рада на рачунару- практичним радом на рачунару.

 

8. Радно место: ПОМОЋНИК ИЗВРШИОЦА ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ у Одсеку за инфраструктуру - 1 извршилац.

 

Услови за рад на радном месту:

 Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 - Високо образовање стечено на студијама првог степена у области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошке науке  (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године) односно на студијама у трајању до 3 три године – више образовање – економиста, 3 година радног искуства са прописаном стручном спремом , поседовање сертификата за јавне набавке, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит (лицама која немају положен државни стручни испит биће, посебним актом, утврђена обавеза да га положе у одређеном року у складу са Законом).

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 - непосредно, кроз разговор са  кандидатима проверава се познавање прописа из области јавних набавки.

- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима,

- знање рада на рачунару- практичним радом на рачунару.

 

9. Радно место: ИЗВРШИЛАЦ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ у Одељењу за скупштинске и правно стручне послове- 1 извршилац

 Услови за рад на радном месту:

 

Поред општих услова, прописаних чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),  кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- да су запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе-у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему  локалне самоуправе  имају обавезу пријављивања података  о запосленима у Регистар запослених, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 

- ССС (IV степен, друштвеног или техничког смера), 5 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит (лицама која немају положен државни стручни испит биће,посебним актом, утврђена обавеза да га положе у одређеном року у складу са Законом).

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 - непосредно, кроз разговор са  кандидатима, уз симулацију конкретног проблема који се јавља на раднм месту који кандидат треба да реши,

- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима,

- знање рада на рачунару- практичним радом на рачунару.

 

IV Рок за подношење пријаве на конкурс:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса  на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе.

 

V Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријава се подноси начелнику Општинске управе општине Шид на адресу Општинска управа општине Шид, , Карађорђева бр.2 Шид, са назнаком „За интерни конкурс” ( навести за које послове се конкурише).

 

VI Лице задужено за давање информација о Интерном конкурсу:

Наташа Нонковић, бр.тел. 022/712-122 локал 119.

 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

– Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),

– Извод из матичне књиге рођених,

– Уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање  шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

– доказ да је у радном односу  на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду или други документ),

– Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат,

– Образац 1- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о

чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њих.

 

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1), којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 може се преузети на интернет презентацији Општине Шид у оквиру обавештења о интерном конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

VIII Провера оспособљености, знања и вештина:

Провера стручне оспособљености знања и вештине комуникације кандидата чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на наведеним радним местима, извршиће се дана 22.12.2016. године, са почетком у 08:00 часова, у просторијама Општинска управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. , о чему ће учесници конкурса бити писмено обавештени или на бројеве телефона и електронске адресе које буду навели у својим пријавама.

 

Напомена:

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Положен државни стручни испит је један од наведених услова за рад. Међутим како је самим Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору „Сл. лист РС“ број: 68/15), уређено да се интерни конкурс врши само међу запосленима на неодређено време  у систему локалне самоуправе  у који улазе и организационе јединице  код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита, а с обзиром на члан Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ број:22/09), који забрањује дискриминацију у области рада која обухвата , између осталог, право на рад кандидатима  који су конкурисали без приложеног доказа о положеном испиту, пријава ће уколико испуњава остале услове, бити прихваћена уз обавезу, која ће бити прописана посебним појединачним актом, да у датом року положе државни стручни испит што ће уједно бити услов за даљи рад, у складу са одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 21/16).

 Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници општине Шид www.sid.rs и огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе,  Шид, Карађорђева бр. 2

  

НАЧЕЛНИК

Ромко Папуга,  дипл. Правник

 

Изјава

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места