Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП „Водовод“ Шид Инфо Kонкурси Конкурси за удружења и Савезе удружења на територији општине Шид

Конкурси за удружења и Савезе удружења на територији општине Шид

На основу члана 3. Правилника правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средства из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број: 2/13,  1/14 и 1/15), Комисија за доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2017. ГОДИНИ

Средства по овом конкурсу ће се додељивати за редовне активности и програме удружења са подручја општине Шид и то за деловање удружења из следећих области:

-           људска права и развој цивилног друштва;

-           социјална- заштита, заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида,

-           заштита лица са инвалидитетом;

-           друштвена брига о деци;

-                      подстицање наталитета;

-                      помоћ старима;

-                      здравствена заштита, заштита на раду и противпожарна заштита;

-                      заштита и промовисање људских и мањинских права;

-                      образовање, наука, култура и информисање;

-                      неговање и очување народне традиције;

-                      заштита животне средине, заштита животиња и одрживи развој;

-                      пољопривреда, лов, риболов, туризам и предузетништво;

-                      хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

На конкурс пријаве могу поднети удружења и Савези удружења чије седиште није на територији општине Шид, ако делују у областима социјалне и здравствене заштите и ако уз пријаву доставе доказ да су њихови чланови лица која имају пребивалиште на територији општине Шид.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

- да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре;

- да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев.

Предложени програми треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

- да су у оквирима општег интереса оснивања и делатности удружења;

- да су од интереса за oпштину Шид или да су од ширег регионалног значаја;

- да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење члан;

- да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

- да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за

  реализацију програма;

- да се, по правилу, рализују у текућој години.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 10.02.2017. године до 15.00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид.

Уз пријаву на конкурс подносе се:

1. образац пријаве за учешће на конкурсу;

2. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;

3. фотокопија ОП обрасца (овлашћених лица);

4. фотокопија ПИБ-а;

5. фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до 10.02.2017. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити накнадно);

6. фотокопија Статута;

7. програм рада за текућу годину;

8. податак о укупном броју чланова удружења, а за удружења која немају седиште на територији општине Шид и списак чланова која имају пребивалиште на територији општине Шид;

9. друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

На основу коначне Одлуке о додели средстава закључује се уговор са корисником средстава.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2017. години.

 

Пријава за учешће на конкурсу

У Шиду,

Дана: 26.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ивица Јовић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП „Водовод“ Шид Инфо Kонкурси Конкурси за удружења и Савезе удружења на територији општине Шид