Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за општу управу

Број: 013-2 /IV-01

Датум: 03.03.2017. године

Ш И Д

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Дана, 2. априла 2017. године одржаће се избори за председника Републике Србије .

У складу са Одлуком о расписивању избора за председника Републике („Сл. гласник РС“, бр. 15/17), обавештавају се грађани који имају пребивалиште на територији општине Шид да могу до закључења бирачког списка вршити увид у бирачки списак.

            Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак. Увид се остварује на основу захтева бирача, а врши се уношењем јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у јединственом бирачком списку.

            Увид у бирачки списак у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства уношењем података о јединственом матичном броју грађанина, као и слањем SMS поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници Минстарства.

            Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

            У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

            Почев од 03. марта 2017. године Општинска управа општине Шид излаже део бирачког списка за подручје општине Шид. Део бирачког списка излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту Општинске управе, у Шиду, ул.Карађорђева бр. 2, канцеларија бр.1, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, уношењем јединственог матичног броја грађанина, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су подаци тачни.

            Сваки грађанин може општинској управи поднети захтев за промену у бирачком списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине Шид, у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

            Општинска управа о захтеву за промену у бирачком списку одлучује у року од 24 часа од пријема захтева.

            Одељење за општу управу Општинске управе, бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора Министарство надлежно за послове управе.

            Сваки грађанин почев од 03. марта 2017. године, наредног дана од дана расписивања избора може, а најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати за председника Републике Србије према месту боравишта у земљи.           

            Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак 15 дана пре дана избора и у решењу утврђује укупан број бирача у Републици Србији, и у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту.

РУКОВОДИЛАЦ,

Милица Дреновац

 

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA ŠID

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za opštu upravu

Broj:013-2/IV-01

Datum: 03.03.2017. godine

Š I D

O B A V E Š T E NJ E

 

            Dana, 2. aprila 2017. godine održaće se izbori za predsednika Republike Srbije.

            U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za predsednika Republike („Sl.glasnik RS“, br. 15/17), obaveštavaju se građani koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Šid da mogu do zaključenja biračkog spiska vršiti uvid u birački spisak.

            Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak. Uvid se ostvaruje na osnovu zahteva birača, a vrši se unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana i imena i prezimena građanina i drugih podataka koji omogućavaju automatsku pretragu podataka o biraču u jedinstvenom biračkom spisku.

            Uvid u birački spisak u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građanina, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

            Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

            U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

            Počev od 03. marta 2017. godine Opštinska uprava opštine Šid izlaže deo biračkog spiska za područje opštine Šid. Deo biračkog spiska izlaže se na taj način što se putem računarske opreme u sedištu Opštinske uprave, u Šidu, ul. Karađorđeva br. 2,kancelarija br. 1,svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina, omogućava provera da li su upisani u birački spisak i da li su podaci tačni.

            Svaki građanin može opštinskoj upravi podneti zahtev za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine Šid, u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

            Opštinska uprava o zahtevu za promenu u biračkom spisku odlučuje u roku od 24 časa od prijema zahteva.

            Odeljenje za opštu upravu Opštinske uprave, birača koji nije upisan u birački spisak upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora Ministarstvo nadležno za poslove uprave.

            Svaki građanin počev od 03. marta 2017. godine, narednog dana od dana raspisivanja izbora može, a najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati za predsednika Republike Srbije prema mestu boravišta u zemlji.

            Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak 15 dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, i u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu.

RUKOVODILAC,

Milica Drenovac

 

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPĆINA ŠID

OPĆINSKA UPRAVA

Odeljenje za opću upravu

Broj: 013-2/IV-01

Datum: 03.03.2017. godine

Š I D

O B A V I J E S T


            Dana, 2. travnja 2017. godine, održaće se izbori za predsjednika Republike Srbije.

            Sukladno sa Odlukom o raspisivanju izbora za predsjednika Republike ( „Sl. Glasnik RS“, br.15/17), obaviještavaju se građani kojiimaju prebivalište na teritoriji općine Šid, da mogu do zaključenja biračkog spiska vršiti uvid u birački spisak.

            Pravo na uvid u birački spisak, ima svaki građanin u cilju provjere osobnih podataka upisanih u birački spisak.Uvid seostvaruje na osnovu zahtjeva birača, a vrši se unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina i imena i prezimena građanina i drugih podataka koji omogućuju automatsku pretragu podataka o biraču u jedinstvenom biračkom spisku.

            Uvid u birački spisak u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvšiti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građanina, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informiranja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

            Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa Zakonom i to na isti način i po istompostupku kao i građani.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska,   lice za pružanje tehničke potpore Općinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste, dužni su da postupaju sukladno sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka ličnosti.

            Počev od 03.ožujka 2017. godine Općinska uprava općine Šid izlaže deo biračkog spiska za područje općine Šid. Dio biračkog spiska izlaže se na taj način što se putem računarske opreme u sedištu Općinske uprave u Šidu, ul. Karađorđeva br. 2, soba br.1, svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati,unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina, omogućuje provera da li su upisani u birački spisak i da li su podaci točni.

            Svaki građanin može općinskoj upravi podneti zahtjev za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema   biračko pravo ili nema biračko pravo napodručju općine Šid, u kojoj je upisan u birački spisak iliako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

            Općinska uprava o zahtjevu za promenu u biračkom spisku odlučuje u roku od 24 sata od prijama zahtjeva.

            Odeljenje za opću upravu Općinske uprave, birača koji nije upisan u birački spisak upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja, a od njegovoh zaključenja pa sve do 72 sata pre dana izbora Ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Svaki građanin počev od 03. ožujka 2017.godine, narednog dana raspisivanja izbora može, a najdocnije 5 dana prije zaključenja biračkog spiska,podneti zahtjev da se u birački spis upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati za predsjednika Republike Srbijeprema mjestu boravišta u zemlji.

            Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak 15 dana prije dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, i u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu.

RUKOVODILAC,

Milica Drenovac

 

 

РЕПУБЛИКА СЕРБИЯ

АП ВОЙВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

Оддзелєнє за общу управу

Число:  013-2 /IV-01

Датум: 03.03.2017.

Ш И Д

О Б В И С Ц Е Н Є

            Дня, 2. априла 2017. року буду отримани виберанки за предсидательа Републики Сербиї.   У складзе з Одлуку о розписованю виберанкох за предсидательа Републики („Сл. глашнїк РС“, чсл. 15/17), обвисцує ше ґражданох чийо место пребуваня на териториї општини Шид же можу до заключеня виберацкого списку окончиц увид до виберацкого списку.

            Право на увид до виберацкого списку ма кажди граждан у цилю проверйованя особних податкох уписаних до виберацкого списку. Увид мож витвориц на основу вимоги виберача, а окончує ше зоз уношеньом єдинственого матичного числа граждана и мена и презвиска граждана и других податкох котри оможлївюю автоматске преглєдованє податкох о виберачу у єдинственому виберацкому списку.

            Увид до виберацкого списку у складзе зоз законом котри ушорює защиту податкох о особи, мож окончиц и електронски на официйним интернет боку Министерства зоз уношеньом податкох о єдинственим матичним числу граждана, як и зоз посиланьом SMS порученя зоз тим податком на число телефона котри ше обяви у средствох явного информованя и на официйним интернет боку Министерства.

            Од проглашеня виберанковей лїстини, право на увид до виберацкого списку ма и подношитель виберанковей лїстини або особи котри вон овласци у складзе зоз законом и то на исти способ и по истому поступку як и гражданє.

            У поступку окончованя увиду до вибирацкого списку особа овласцена за ажурованє виберацкого списку, особа за технїцку потримовку Општинскей управи и овласцена особа подношителя виберанковей лїстини длужни же би поступали у складзе зоз законом з котрим ушорена защита податкох о особи.

            Починаюци од 03. марца 2017. року Општинска управа општини Шид виклада часц виберацкого списку за подруче општини Шид. Часц виберацкого списку виклада ше на тот способ цо ше з помоцу рахункарскей опреми у шедзиску Општинскей управи, у Шидзе, ул.Карадьордєва чсл. 2, з уношеньм єдинственого матичного числа граждана, оможлївює преверйованє чи су уписани до виберацкого списку и чи податки точни.

            Кажди граждан може општинскей управи поднєсц вимогу за вименку у виберацким списку кед вон або други граждан нє уписани до виберацкого списку або є уписани, а нєма виберацке право або нєма виберацке право на подручу општини Шид, у котрей є уписани до виберацкого списку або кед даєден зоз податкох зоз виберацкого списку нєправилно уписани.

            Општинска управа о вимоги за вименку у виберацким списку одлучує у цеку од 24 годзини од приєму вимоги.

            Оддзелєнє за общу управу Општинскей управи, вибирача котри нє уписани до виберацкого списку уписує до виберацкого списку до його заключеня, а од його заключеня та шицко до 72 годзини скорей дня виберанкох Министерство компетентне за роботу управох.                             

            Кажди граждан починаюци од 3. марца 2017. року, наступного дня од дня розписованя виберанкох може, а найпознєйше 5 днї скорей заключеня виберацкого списку, поднєсц вимогу же би ше до виберацкого списку уписал податок же на наступних виберанкох будзе гласац спрам места пребуваня у жеми.

            Министерство компетентне за роботу управи зоз ришеньом заключує виберацки список 15 днї скорей виберанкох и у ришеню утвердзує вкупне число виберачох у Републики Сербиї, и у каждей єдинки локалней самоуправи и на каждому виберацкому месту.

РУКОВОДИТЕЛЬ

Милица Дреновац

 

 

REPUBLIKA SRBSKO

AP VOJVODINA

OBEC ŠÍD

OBECNÁ SPRÁVA

Oddelenie pre všeobecnú správu

Číslo: 013-2/IV-01

Dátum: 03. 03. 2017.

Š Í D

O B O Z N À M E N I E

            Dňa 2. apríla roku 2017 budú sa konať voľby prepredsedu Republiky Srbsko.

            V súlade s rozhodnutím o vypísaní volieb pre predseduRepubliky („Úradný vestník RS“, číslo 15/17), oznamuje sa občanom, ktorí majú bydlisko na území obce Šíd, že môžu po uzatvorenie voličského zoznamu nahliadnuť do voličského zoznamu.

            S cieľom overiť si osobné údaje zapísané vo voličskom zozname, nahliadnuť do voličského zoznamu, má právo každý občan. Nahliadnutie sa realizuje na základe žiadosti voličov a vykonáva sa zapisovaním jedinečného matrikového čísla občana a mena a priezviska občana a iných údajov, ktoré umožňujú automatický prehľad údajov o voličovi v jedinečnom voličskom zozname.

            Nahliadnutie do voličského zoznamu v súlade so zákonom, ktorý spravuje ochranu údajov o osobnosti, môže sa vykonať aj elektronicky na verejnej internetovej stránky Ministerstva zapísaním údajov o jedinečnom matrikovom čísle občana, ako aj zasielaním SMS správy s týmto údajom na telefónne číslo, ktoré je uverejnené v prostriedkoch verejného informovania a na verejnej internetovej stránky Ministerstva.

Od zverejnenia volebnej listiny, právo na nahliadnutie do voličského zoznamu má aj podávateľ volebnej listiny alebo osoba, ktorej on dá splnomocnenie v súlade so zákonom a to rovnakým spôsobom a rovnakým postupom ako aj občania.

            V postupe nahliadnutia do voličského zoznamu osoba oprávnená pre aktualizovanie voličského zoznamu, osoba pre poskytovanie technickej podpory Obecnej správy a oprávnená osoba podávateľa volebnej listiny povinní sú konať v súlade so zákonom, ktorým sa spravuje ochrana údajov o osobnosti.

            Od 03. marca roku 2017,Obecná správa obce Šíd zverejňuje časť voličského zoznamu územia obce Šíd. Časť voličského zoznamu uverejňuje sa tým spôsobom, že sa počítačovým vybavením v sídle Obecnej správy, v Šíde, ul.             Karadjordjeva č. 2, zapisovaním jedinečného matrikového čísla občana, umožňuje overovanie, či sú zapísaní do voličského zoznamu a či sú údaje správne.

Každý občan môže obecnej správe podať žiadosť o zmenu vo voličskom zozname, ak on alebo iný občan nie je zapísaný do voličského zoznamu, alebo je zapísaný a nemá právo voliť, alebo nemá právo voliť na území obce Šíd, v ktorej je zapísaný do voličského zoznamu, alebo ak niektorý údaj z voličského zoznamu nie je správny.

Obecná správa o žiadosti pre zmenu v zozname voličov rozhoduje v termíne od 24 hodín, od prispievania žiadosti.

Oddelenie pre všeobecnú správu Obecnej správy, voliča, ktorý nie je zapísaný do zoznamu voličov, zapisuje do zoznamu voličov do jeho uzavretia, a od jeho uzavretia až po 72 hodiny pred dňom, keď sú voľby Ministerstvo oprávnené pre prácu správy.

            Každý občan začnúc od 03. marca roku 2017, nasledovného dňa od dňa rozpísania volieb a najneskoršie 5 dní pred dňom uzavretia zoznamu voličov, môže podať žiadosť, aby sa do zoznamu voličov zapísal údaj, že bude na nadchádzajúcich voľbách hlasovať v meste, kde má trvalé bydlisko v štáte.

Ministerstvo oprávnené pre práce správy rozhodnutím uzaviera zoznam voličov 15 dní pred dňom volieb a v rozhodnutí určuje úhrnný počet voličov v Republike Srbsko, v každej jednotke lokálnej samosprávy a na každom volebnom mieste

RIADITEĽKA,

Milica Drenovac

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид О Б А В Е Ш Т Е Њ Е