Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости Рани јавни увид "Плана детаљне регулације блока 17А – насеље ИСТОК 2 у КО Шид"

Рани јавни увид "Плана детаљне регулације блока 17А – насеље ИСТОК 2 у КО Шид"

Основни циљ израде Плана детаљне регулације блока 17А – насеље „ИСТОК 2“ у КО Шид је стварање планског основа за наменско коришћење Планом обухваћеног простора, као и стварање услова за регулацију, уређење и изградњу планираних садржаја. Као основно опредељење, испоштоване су одреднице Плана генералне регулације Шида (''Службени лист општина Срема'', бр. 25/2009, 31/2009 и 17/2011), који представља плански документ вишег реда, а којим је прописана израда плана детаљне регулације за ову радну зону.

Материјал за рани јавни увид плана детаљне регулације блока 17А – насеље „ИСТОК 2“ у КО Шид урађен је основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блока 17А – насеље „ИСТОК 2“ у КО Шид („Сл. Лист општине Шид“ бр.19/16) након чега се приступило Садржина и начин израде плана детаљне регулације регулисани су одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“, бр. 64/2015).

На основу чл. 16.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), након доношења Одлуке о изради Плана приступило се изради материјала за рани јавни увид, ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, планираном претежном наменом површина и очекиваним ефектима планирања.

План детаљне регулације блока 17А

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости Рани јавни увид "Плана детаљне регулације блока 17А – насеље ИСТОК 2 у КО Шид"