Општина Шид

Одлука

odluka2

На основу Уговора о додели средстава за набавку пакета грађевинског материјала, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат II и члана 4, став 3. закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), број: 9-9/362 од 26. октобар 2015. године и Општине Шид (у даљем тексту: Општина Шид), број: I-08-016-20 од 27.октобра 2015. године, и члана 9. став 1 тачка 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица ( у даљем тексту: Комисија) дана 06. јуна 2017. године доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Утврђује се да су услове за доделу пакета грађевинског материјала, а на основу броја освојених бодова, у складу са мерилима за избор корисника, приказаних у оквиру листе реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, испунила следећа лица:

ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала

Редни број

Број предмета

Презиме и име   носиоца домаћинства

Број чланова домаћинства

Настрадали или нестали чланови домаћинства

Малолетна деца

Број мал. деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству

Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом

Стамбена ситуација

Материјални положај

Подаци о губитку радне способности Подаци о телесном оштећењу

Болести од већег мед. значаја

Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства

Укупан број бодова

1

I-08-464-39/45

Ђукић Адрија

40

40

10

     

20

   

50

160

2

I-08-464-39/29

Товарложа Мирко

50

 

10

     

20

 

20

50

150

3

I-08-464-39/34

Јовић Весна

50

 

20

     

20

   

50

140

4

I-08-464-39/49

Лазић Слободанка

40

 

10

     

20

 

20

50

140

5

I-08-464-39/2

Вучетић Душанка

40

   

10

 

20

20

   

50

140

6

I-08-464-39/13

Познановић Драга

30

       

20

20

 

20

50

140

7

I-08-464-39/54

Нишевић Милан

50

 

10

     

20

   

50

130

8

I-08-464-39/44

Томашевић Милева

50

 

10

     

20

   

50

130

9

I-08-464-39/18

Коронсовац Драгослав

50

 

10

     

20

   

50

130

10

I-08-464-39/15

Јованић Жељко

40

         

20

 

20

50

130

11

I-08-464-39/53

Петровић Павао

40

     

20

 

20

   

50

130

12

I-08-464-39/27

Јорошевић Мирјана

40

 

10

     

20

   

50

120

13

I-08-464-39/38

Петовић Ана

40

 

10

     

20

   

50

120

14

I-08-464-39/31

Перић Никола

30

         

20

 

20

50

120

15

I-08-464-39/25

Манојловић Драган

20

20

       

10

 

20

50

120

 

16

I-08-464-39/41

Колар Дајана

30

 

10

     

20

   

50

110

17

I-08-464-39/43

Панић Живко

40

         

20

   

50

110

18

I-08-464-39/32

Радука Наташа

30

   

10

   

20

   

50

110

19

I-08-464-39/16

Јовановић Ђурђица

20

20

 

10

   

10

   

50

110

20

I-08-464-39/26

Боснић Сања

20

         

20

 

20

50

110

21

I-08-464-39/39

Девић Раде

40

 

10

     

20

   

30

100

22

I-08-464-39/10

Јовић Владо

30

         

20

   

50

100

23

I-08-464-39/5

Вујић Ђорђо

30

         

20

   

50

100

24

I-08-464-39/28

Бибић Миленко

30

         

20

   

50

100

25

I-08-464-39/50

Радић Драган

30

         

20

   

50

100

26

I-08-464-39/21

Деветак Мирко

10

20

       

20

   

50

100

27

I-08-464-39/40

Цветић Рајко

30

 

10

     

20

   

30

90

28

I-08-464-39/24

Олујић Горан

40

         

20

   

30

90

29

I-08-464-39/4

Симеуновић Предраг

20

         

20

   

50

90

30

I-08-464-39/20

Драча Жарко

20

         

20

   

50

90

31

I-08-464-39/20

Акик Боја

20

         

20

   

50

90

32

I-08-464-39/14

Прерадовић Љубомир

20

         

20

   

50

90

33

I-08-464-39/33

Бобић Миленко

10

         

10

20

 

50

90

34

I-08-464-39/9

Миљеновић Велинка

10

         

10

 

20

50

90

35

I-08-464-39/19

Сарјановић Марија

30

         

20

   

30

80

36

I-08-464-39/23

Парента Бранко

30

         

20

   

30

80

37

I-08-464-39/6

Ђокић Момчило

20

         

10

   

50

80

38

I-08-464-39/35

Корда Стеванија

20

         

20

   

30

70

 

Са лицима рангираним на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 8, Општина Шид ће закључити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала.

               

        O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 21. децембра 2015. године, Комисија је објавила Jавни позив за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Шид за доделу помоћи доделом 10 пакета грађевинског материјала (у даљем тексту: Јавни позив), којим су позвана заинтересована лица да, у року од 33 дана од дана објављивања Јавног позива поднесу пријаву за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала (у даљем тексту: Пријава)

            Поступајући по Јавном позиву, лица која су наведена у диспозитиву ове Oдлуке поднела су Комисији за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Шид доделом пакета грађевинског материјала Пријаву на Јавни позив.

По спроведеном поступку, поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложену документацију, Комисија је утврдила да лица из диспозитива ове одлуке испуњавају услове Потпројекта II– додела пакета грађевинског материјала, прописане у делу III Јавног позива и члану 4. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала (у даљем тексту: Правилник), и након провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и у земљи порекла, провере извештаја стручних служби и добијања резултата техничке процене условности објекта, извршила бодовање пријава у складу са мерилима из Јавног позива и члана 5. Правилника.

С обзиром на расположива средстава одобрена Анексом Уговора о додели средстава за набавку грађевинског материјала закљученим 16. новембра 2016. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број: 9-9/362-2/2015 од 16. новембра 2016. године и општине Шид број: I-08-016-20-01 од 28. децембра 2016. године, помоћ за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала додељена је лицима рангираним на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 8, а са којима ће Општина Шид закључити уговоре из става 2. диспозитива ове одлуке.

            Члан 8. Правилника, предвиђа да поступак за доделу помоћи спроводи Комисија коју Решењем именује председник општине Шид, као и да у раду Комисије учествују и представници Комесаријата, УНХЦР-а и ОЕБС-а као посматрачи.

Чланом 4. Правилника прописано је да подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи ( у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове : 1) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице); 2) да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид пре дана објављивања Јавног позива; 3) да подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност са грађевинском дозволом или да је за наведену непокретност поднет захтев за легализацију, као и да је на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена индивидуална стамбена изградња; 4) да непокретност из тачке 3. не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање; 5) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе; 6) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3.; 7) да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе; 8) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД, као и да нису корисници порограма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе; 9) да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији;

Чланом 5. Правилника прописано је да се ред првенства за решавање стамбених потреба утврђује на основу броја бодова које подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према прописаним мерилима.

            Чланом 6. Правилника прописано је да уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који :

1) има већи број малолетне деце; 2) већи број чланова породичног домаћинства; 3) има трудну жену у породичном домаћинству; 4) дуже борави на подручју Општине Шид; 5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Чланови 9. и 14. Правилника, предвиђају да Комисија доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског маетријала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

            Члан 16. Правилника, предвиђа да Подносилац пријаве може уложити жалбу на Одлуку општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке

           

Имајући у виду напред наведено, Комисија је одлучила као у дипозитиву ове одлуке.

Поука о правном леку:

            Против ове одлуке може се уложити жалба Општинском већу, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема ове одлуке, преко Комисије.

Број: 023-74/I-15/36

У Шиду 06. јуна 2017. годинe

 

Одлука

 

 

 

                  

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему