Општина Шид

ИНТЕРНИ КОНКУРС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА

Број: 612-4/Iv-17

Датум:9. август 2017.године Шид

Датум оглашавања: 9.август 2017. године.

Датум истека рока за пријављивање: 17. август 2017. године.

На основу члана 123. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”; број: 68/15) и члана 13. и 22. Правилника о стручном усавршавању и додатном образовању службеника у Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид”; број: 12 / 17) , Комисија за спровођење интерног конкурса за финансирање додатног образовања расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС за доделу средстава за додатно образовање службеника у Општинској управи општине Шид путем студирања

Општинска управа општине Шид додељује новчана средства за додатно образовање ради стицања високог образовања из научне области правне науке на основним академским студијама путем ванредног студирања у установама високог образовања Републике Србије и то за једног службеника.

I Општи услови конкурса:

 1. даје кандидат запослен на неодређено време у Општинској управи општине Шид најмање

5 година;

 1. да му степен образовања на који конкурише представља наставак претходно стеченог образовања;

З. да је кандидат у години која претходи години када се спроводи конкурс био оцењен најнижом оценом „истиче се”

 1. испуњеност услова који се тичу дозволе за рад / акредитщије образоване установе од стране Министарства надлежног за просвету.
 • Посебни услови конкурса:
  • да се против службеника не води кривични поступак или други поступак због кривичног дела за који се години по служебнеој дужности односно да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;

 да му раније није престао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из

радног односа;  да у 2017. години није старији од 40. година;  да му у претходном периоду нису одобрена средства за додатно образовање.

 • Критеријуми за одабир кандидата
  • радно искуство у Општинској управи општине Шид; степен стручне спреме који поседује службеник ,  износ потребних средстава за додатно образовање,
 • Рок за подношење пријаве на конкурс:

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли Општинске управе општине Шид и на сајту општине Шид.

 • Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве се подносе Комисији за спровођење интерног конкурса за финансирање додатног образовања на адресу, Карађорђева бр.2 Шид, са назнаком „За интерни конкурс за доатно образовање”

 • Лице задужено за давање информација о Интерном конкурсу: Бранислав Чубрило, бр.тел. 022/712-122 локал 119.
 • Начин конкурисања и докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Заинтересовани службеници подносе писмену пријаву на конкурс,а уз исту Комисији достављају изјаву о сагласности за увид у документацију од значаја за спровођење интерног конкурс из персоналног досијеа који води организациона јединица надлежна за управљање људским ресурсима као и потврду или други документ о висини средстава потребних за додатно образовање — путем студирања издану од образовне установе на којој ће се спроводити додатно образовање.

Напомена:

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Међусобна права и обавезе запосленог коме буду одобрена средства за додатно образовање и Општинске управе општине Шид регулишу се Уговором.

У случају прекида додатног образовања, односно престанка радног односа службеника коме су иста додељена исти је дужан да врати сва средства добијена до тог тренутка Општинској управи у једнократном износу уз затезну камату према важећим законским прописима у року од 15 дана од дана прекида додатног образовања односно престанка радног односа.

Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници општине Шид www.sid.rs и огласној табли Општинске управе, Шид, Карађорђева бр. 2

 

pecat komisija

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему