Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за скупштинске послове Инфо Kонкурси КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Комисија за доделу стипендија
Број: 67-6/II-07-2017
Дана, 30.10.2017. године
Ш И Д

 

 На основу одредбе члана 17. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Службени лист општине Шид", бр. 6/2015, 16/2015 и 16/2016), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Шид, дана 30.10.2017. године, донела је Одлуку о расписивању 

К О Н К У Р С А

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија за школску 2017/2018. годину.

II

Право на доделу стипендије имају:

1.редовни студенти високошколских установа које су акредитоване од стране Министарства просвете РС, као и високошколских установа које се налазе у иностранству, под истим условима као за студенте који се школују у Р Србији,

 1. су уписали једну од година (од прве до последње) студија првог степена, студија другог степена или студија трећег степена,
 2. су започели студирање само на једној високошколској установи,
 3. имају пребивалиште на територији Општине Шид,
 4. током студија нису обнављали ни једну годину (студенти од друге до последње године студија првог степена, студија другог степена и студија трећег степена),
 5. имају просечну оцену свих положених испита од 8,00 и више, односно од 4,50 и више
 6. нису старији од 26 година, осим за студије трећег степена - докторске академске студије, где је старосна граница 30 година,
 7. нису у радном односу и
 8. немају статус апсолвента.

 III

Редослед кандидата за доделу стипендије утврђује се на основу:

 1. постигнутог успеха у студирању, односно у средњој школи;
 2. уписане године студија.

Под постигнутим резултатима, за студенте прве године, подразумева се просек постигнут током четворогодишњег школовања, за студенте друге и сваке наредне године факултета подразумева се просек постигнут током студија и да током студија није губио годину.

IV

Поред пријаве на конкурс, подносе се и следећа документа:

1.уверење о уписаној години студија (уколико студира у иностранству прилаже се оверен превод уверења),

 1. 2. уверење о висини просечне оцене током студија (уколико студира у иностранству прилаже се оверен превод уверења), односно потврда школе о постигнутом успеху током средње школе или проста фотокопија сведочанстава за све 4 године и фотокопија дипломе,
 2. 3. уверење да током студија није обнављао годину студија (уколико студира у иностранству прилаже се оверен превод уверења),
 3. фотокопију студентске књижице – индекса,
 4. очитану личну карту или уверење о пребивалишту,

6.изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу да до сада није био корисник општинске стипендије,

 1. изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу да није засновао радни однос нити се налази на стручном оспособљавању или другом виду радног ангажовања уз накнаду,

V

Пријаве на Конкурс се предају у Општинској управи Општине Шид у Услужном центру: ул. Цара Лазара бр.7, Шид.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће се разматрати.

VII

Oдлука о додели стипендија биће објављена на огласној табли Општине Шид.

VIII

Конкурс је истакнут и објављен на огласној табли општине Шид на дан 30.10.2017. године и траје 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општине Шид и на сајту општине Шид.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Снежана Момирски ср.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за скупштинске послове Инфо Kонкурси КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ