Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД на основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Јавна расвета, услуге и одржавање'' Шид , објављује

Јавни конкурс

за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање'' Шид

I Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ” ШИД . Скраћено пословно име је ЈKП „Јавна расвета, услуге и одржавање“ Шид. Седиште Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање'' Шид је у Шиду, улица Цара Лазара број 7.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање'' Шид је:

- 43.21 постављање електричних инсталација.

II Радно место које се попуњава:

- директор јавног предузећа

Услови за именовање директора: За директора Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање“ Шид, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање из друштвено-хуманистичких, односно техничко-технолошких наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање,

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима jавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на слободи;

- обавезно лечење наркомана;

- обавезно лечење алкохоличара;

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан и пословно способан; да учесник није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: досадашњи рад у истом или другом јавном предузећу, искуство на досадашњим руководећим радним местима, степен школске спреме кандидата који су конкурисали, провераваће се усмено и писмено.

III Место рада: Шид, улица Цара Лазара број 7.

IV Рок за подношење пријаве : Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.

V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Никола Тарајић, 022-719-142 и 065-233-1171

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, канцеларија број 14, за Комисију за спровођење поступка за избор директора јавних предузећа, са назнаком „За јавни конкурс“, Карађорђева 2, Шид.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија личне карте; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству од најмање пет година на пословима за које се захтева високо образовање; писани програм о намери остваривања повећања добити а у циљу развоја јавног предузећа, доказ о некажњавању и доказ да није изречена мера безбедности.

VIII Место, дан и време када ће се обавити изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове прописане конкурсом, изборни поступак ће се обавити у просторијама Скупштине општине Шид, а о дану и времену ће кандидати бити благовремено обавештени.

НАПОМЕНА: Радни однос за радно место директора Јавног комуналног преудзећа “Јавна расвета, услуге и одржавање“ Шид, заснива се на одређено време.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (оверени код јавног бележника), биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику РС“, дневном листу „Дневник“, у „Службеном листу општине Шид“ и на веб страници Општине Шид: www.sid.rs

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид ЈАВНИ КОНКУРС