Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Библиотека Инфо Kонкурси КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА  ШИД

Комисија за вантелесну оплодњу

Број: 56-3-3/I-08-2017

Дана, 10.11.2017. године

Ш   И   Д

        

          На основу одредбе члана 5. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у општини Шид у 2017. години бр. 110-8/III-17-2017 од 13.10.2017. године, Комисија за вантелесну оплодњу  расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

 Расписује се Конкурс за доделу средстава за накнаду трошкова вантелесне оплодње за 2017. годину.

                                     

II

Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње се одобрава према следећим критеријумима:

  1. да брачни пар има држављанство Републике Србије;
  2. да пар има пребивалиште на територији општине Шид у последњих годину дана пре подношења захтева,
  3. 3. да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање
  4. 4. да је, и поред одговарајућег лечења, брачном пару констатована неплодност, и то, како примарни стерилитет тако и секундарни стерилитет (примарни стерилитет брачног пара подразумева да никада није остварена трудноћа, односно брачни пар нема ниједно дете, док секундарни стерилитет подразумева да је остварена трудноћа, али да брачни пар нема живо дете или има једно дете)
  5. да је пар искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или да пар не испуњава испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено осигурање по било којем критеријуму прописаном Правилником РФЗО-а, уколико жена има мање од 40 година. Уколико има више од 40 година, потребни су докази о континуираном лечењу неплодности у периоду од две године пре подношења захтева
  6. 6. да жена у моменту подношења захтева није навршила 42 године живота

III    

Уз захтев,  подносиоци захтева прилажу:

- фотокопије личних карти,

- уверења о пребивалишту,

- фотокопије оверених здравствених књижица,

- потврду да је пар претходно имао три покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или потврду РФЗО да пар не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира РФЗО. Уколико је жена у моменту подношења захтева навршила 40 година живота, овај доказ се не прибавља, али је потребно да достави медицинску документацију као доказ о континуираном лечењу неплодности у периоду од две године пре подношења захтева

- изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да жена до сада није остајала у другом стању, односно да брачни пар нема потомство, односно уколико је жена раније остајала у другом стању, а нема потомство или има једно дете прилаже се медицинска документација као доказ да је била у другом стању или извод из МКР за дете,

- медицинска документација да природним путем не може остварити (ново) потомство и да је вантелесна оплодња једини начин да дође до жељене трудноће

- мишљење изабраног гинеколога

- предрачуне (рачуне) о трошковима поступка вантелесне оплодње, издате од здравствене установе

IV

Након подношења захтева, исти се доставља Комисији за вантелесну оплодњу која ће у року од 15 дана од дана завршетка конкурса прегледати захтеве и медицинску документацију поднету уз захтев, по потреби обавити консултативне и саветодавне разговоре са паровима, размотрити захтев, извршити бодовање и рангирање кандидата, те поднети предлог о усвајању или одбијању захтева Општинском већу општине Шид које доноси коначну одлуку.

          О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу Општинско веће одлучује у року од 8 дана од дана достављања предлога Комисије.

V

Конкурс је истакнут и објављен на огласној табли општине Шид и на веб страници општине Шид: www.opstinasid.org на дан 10.11.2017. године и траје до 15 дана од дана објављивања.

         

VI

Пријаве на Конкурс се предају у Општинској управи Општине Шид у Услужном центру, ул. Цара Лазара бр.7.

   

VII

  Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће се разматрати.

ПРЕДСЕДНИК

Весна Лукић ср.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Библиотека Инфо Kонкурси КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ