Општина Шид

Одлука

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ број:18/15-пречишћен текст),  а у вези тачке 7. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе  за 2017. годину („Службени гласник РС“ број: 61/17),  Скупштина Општине Шид, на седници одржаној  06. новембра  2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Члан 1.

 

У Одлуци о  максималаном број запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид за  2017. годину («Сл. лист Општине Шид» број: 14/17) у члану 2. став 1. тачка 2.

 «2.Председник   општине                                                                                                           3».

брише се.

У наведеном члану став 1. тачка 3.  која постаје тачка 2 мења се и гласи:

«2. Општинска управа                                                                                                                93».

У истом члану  став 1. досадашње тачке  4. до 17. постају тачке 3. до 16.

 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“, а објавиће се и на интернет страници општине Шид www.sid.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

 Број: 011-232/II-17

Дана: 06. новембар 2017.

 Шид

 ПРЕДСЕДНИК

Велимир Ранисављевић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему