Општина Шид

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 137. став1. Закона о спорту („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) и члана 21. Правилника о одобравању и финасирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта(„Сл. Лист општине Шид“ бр: 2/17) Општинско веће општине Шид објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД („СЛ. ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД“ БР. 20/17),ПЛАНИРАН ЈЕ МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВ ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ, У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД : 22,500,000,00 (у оквиру Програма 14: развој спорта и омладине , планска активност : подршка локалним спортским организацијама , удружењима и савезима економска класификација 481-дотације невладиним организацијама )

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЋЕ СЕ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ WWW. SID.RS

 

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему