Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ''VIP mobile'' доо, Београд, ул. Милутина Миланковића бр.1ж, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја планираног Пројекта радио - базне станице ''NS2483 02SM Вишњићевои'' на животну средину која се инсталира на антенски стуб по изградњи, на катастарској парцели 47 КО Вишњићево на територији општине Шид.

Увид у податке и достављену документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7. у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 10 дана од дана објављивања Обавештења могу доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја планираног пројекта овом одељењу.

Ово Одељење ће на основу поднетог захтева: приложене документације, Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније и достављених мишљења, донети одлуку о томе да ли је за предметни Пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему