Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта: Пољопривредно газдинство Винчић Александар, Шид, ул. Златка Шнајдера бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта Систем за заливање кап по кап за засад боровнице укупне површине 57ha на катастарским парцелама бр.4261, 4204, 6276, 6268/2, 4094/4, 4094/5 у ко Ердевик, на територији општине Шид.

Увид у податке и достављену документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7. у приземљу.

Заинтересована јавност, у року од 10 дана од дана објављивања Обавештења може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину овом Одељењу.

Ово Одељење ће на основу поднетог захтева са приложеном документацијом, и достављених мишљења, донети одлуку о томе да ли је за Пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему